PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii zbliżających się terminów w zakresie obowiązków dotyczących cen transferowych;
 • zasad opodatkowania VAT zniesienia współwłasności udziału w nieruchomości.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii oceny, czy pojęcie „zawartość cukrów” odnosi się do łącznej sumy wszystkich cukrów znajdujących się w napoju, a więc zarówno pochodzenia naturalnego, jak i dodatków, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1 ustawy o zdrowiu publicznym;
 • kwestii stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania;
 • kwestii zastosowania w odniesieniu do budynków mieszkalnych lub ich części najwyższej stawki opodatkowania, przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.o.l;
 • dostawy towaru w zamian za usługę reklamową podlega opodatkowaniu VAT ;
 • kwestii zastosowania właściwego kursu dla przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych w sytuacji dokonywania korekty przychodów i kosztów;
 • kwestii oceny, czy inwestycja związana z budową elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowi długoterminowy projekt z zakresu infrastruktury publicznej, o którym mowa w art. 15c ust. 10 ustawy CIT;
 • kwestii ustalenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie VAT;
 • możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów kar umownych innych niż wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy CIT;
 • kwestii oceny czy w przypadku uzyskania przychodu określonego w art. 14a ustawy CIT ma zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy CIT;
 • kwestii ustalenia „wydatków na nabycie bądź objęcie” prawa do udziałów w spółce niebędącej osobą prawną;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • braku opodatkowania VAT dofinansowania otrzymanego w ramach promesy do prowadzonej inwestycji;
 • kwestii rozliczenia usług niematerialnych w związku z uchyleniem art. 15e ustawy CIT;
 • kwestii mocy ochronny interpretacji wydanej w 2016 r. w zakresie stawki VAT;
 • kwestii konsekwencji wystawienia faktury w terminie wcześniejszym niż 30 dni przed datą powstania obowiązku podatkowego;
 • kwestii ustalenia czy spółka jawna powstała z przekształcenia spółki komandytowej miała prawo stosować stawkę 9% CIT już w roku w którym doszło do przekształcenia;
 • kwestii zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy CIT do uzyskiwanych dochodów (przychodów) przez fundusz z siedzibą w kraju UE jako instytucji wspólnego inwestowania;
 • kwestii oceny czy obciążenia kontrahentów kosztami zwrotu zamówionych towarów stanowią odszkodowanie na gruncie VAT;
 • kwestii kwalifikacji na gruncie CIT czynszu najmu płaconego przez fundację rodzinną;
 • kwestii zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT do dostawy nieruchomości, na której posadowiony jest obiekt małej architektury sakralnej (krzyż);
 • opodatkowanie VAT opłaty dodatkowej pobieranej w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu dotyczącego wypożyczenia rowerów;
 • kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania dotyczącego przeprowadzenia audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej;
 • kwestii ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z wystąpieniem straty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_09_04_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Szymon Raut
Partner
szymon.raut@ptpodatki.pl
(22) 205 22 16

Joanna Kilijańska
Partner
joanna.kilijanska@ptpodatki.pl
519 075 056