PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretacje indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • sposobu dokumentowania oraz rozliczania na gruncie VAT sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumenta w systemie tzw. net-billingu;
 • wykorzystywania budynku mieszkalnego do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na najmie przestrzeni w celach mieszkalnych, który nie powoduje, że budynek mieszkalny jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej i podlega wyższej stawce podatku od nieruchomości.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zróżnicowania stawek VAT na środki spożywcze składające się z tego samego głównego składnika;
 • kwestii kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia wypłaconego pracownikom w postaci instrumentów finansowych;
 • zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia success fee oraz wynagrodzenia zryczałtowanego za usługi komercjalizacji;
 • płatności z tytułu faktoringu pełnego, które nie stanowią kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ustawy CIT;
 • kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów faktycznie zapłaconych odsetek od obligacji wyemitowanych w celu pozyskania środków finansowych na zakup pakietu akcji spółki prawa luksemburskiego;
 • kwestii zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od samochodów rajdowych oraz wydatków związanych z ich ubezpieczeniem i użytkowaniem;
 • skutków podatkowych w VAT nieodpłatnego przekazania nakładów na wybudowanie przystanków;
 • stwierdzenia, że budowa domu studenckiego nie jest długoterminowym projektem z zakresu infrastruktury publicznej w rozumieniu art. 15c ust. 8 ustawy CIT;
 • kwestii czy fundusz działający zgodnie z Dyrektywą UCITS powinien być uznany za działający na równoważnych warunkach jak fundusz krajowy;
 • zasad obliczania hipotetycznego polskiego podatku dochodowego od osób prawnych;
 • kwestii oceny czy organizacja wydarzeń wraz z dodatkowymi świadczeniami stanowią usługę kompleksową na gruncie ustawy VAT;
 • kwestii ustalenia kosztów uwzględnianych w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku, o których mowa w art. 18d ust. 6, art. 18ea ust. 10 oraz art. 18eb ust. 8 ustawy CIT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii uznania udostępniania pomieszczenia w celu realizacji świadczonych na rzecz spółki usług za czynność opodatkowaną VAT;
 • zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi w ramach realizacji projektu na budowę drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi w strefie płatnego parkowania;
 • zasad opodatkowania VAT usługi udostępniania rowerów publicznych;
 • skutków podatkowych cofnięcia zezwolenia, na podstawie którego w latach 2018-2021 spółka uzyskiwała dochody zwolnione z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT;
 • momentu rozpoznania oraz zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodu z tytułu rozliczenia transakcji walutowych wraz z odsetkami oraz zwrotem kosztów procesu;
 • kwestii czy posiadanie własnych akcji w kapitale prostej spółki akcyjnej, po planowanej procedurze umorzenia akcji nie stanowi przeszkody do korzystania z ryczałtu od dochodów spółek, a także traktowania wynagrodzenia z tytułu umorzenia akcji jako dochód z tytułu ukrytych zysków;
 • kwestii stosowania art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT odnośnie do wynagrodzenia wypłacanego na rzecz faktora;
 • obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w związku z zawarciem umowy konsorcjum;
 • zasad opodatkowania VAT cesji praw z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości;
 • obowiązku rozpoznania w ramach nabywanych od MBOiR usług doradczych importu usług oraz rozliczenia z tego tytułu podatku VAT;
 • ustalenia czy nabywane licencje na oprogramowanie komputerowe wraz z usługami maintenance stanowią jedno świadczenie kompleksowe. Moment powstania prawa do odliczenia VAT z tytułu nabycia licencji na oprogramowanie komputerowe oraz usług maintenance;
 • braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z działaniami z zakresu CSR.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_10_16_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553