PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretacje indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii ulgi na robotyzację, w ramach której odliczeniu podlegają jednorazowo koszty nabycia robotów przemysłowych (środków trwałych), a nie dokonane od nich odpisy amortyzacyjne;
 • możliwości zastosowania stawki 0% VAT z tytułu WDT w sytuacji, gdy dane w systemie VIES uległy zmianie i nabywca nie posiadał ważnego numeru VAT-UE na moment dostawy, wpływ tzw. pakietu Quick Fixes na wymóg posiadania przez nabywcę aktywnego numeru VAT-UE, interpretacja indywidualna.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • przesłanek oprocentowania nadpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku funduszu inwestycyjnego;
 • zasad kwalifikacji wydatków na nabycie udziałów (akcji) do źródeł przychodów;
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług służących realizacji działań z okazji jubileuszu powstania spółki;
 • kwestii opodatkowania CIT estońskim wypłaty świadczenia z tytułu umorzenia udziałów;
 • kwestii ustalenia czy udostępnienie oprogramowania, bez pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, wypełnia definicję „oddania do nieodpłatnego używania” z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c ustawy CIT;
 • zasad opodatkowania fundacji rodzinnej w kontekście art. 24q ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy CIT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii opodatkowania VAT cesji praw i obowiązków z umowy deweloperskiej na rzecz nowego nabywcy jeszcze przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu;
 • skutków podatkowych w CIT zawarcia nieoprocentowanej pożyczki oraz otrzymania zwrotu od pożyczkodawcy wartości zapłaconego podatku z tytułu otrzymanej nieoprocentowanej pożyczki;
 • kwestii stosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT dla dokonanej w drodze wywłaszczenia dostawy działek zabudowanych naniesieniami budowlanymi;
 • braku opodatkowania VAT kwot otrzymanych przez spółkę od wykonawcy z tytułu obciążenia za negatywne badania okresowe;
 • braku numeru identyfikacyjnego VAT UE nabywcy (kontrahenta z Francji) powodującego, że spółka nie ma prawa do zastosowania stawki VAT 0% dla dostaw towarów dokonanych na rzecz kontrahenta;
 • skutków podatkowych w PIT po stronie fundatora wniesienia oraz darowizny składników majątkowych (certyfikatów inwestycyjnych) do fundacji rodzinnej;
 • usługi dla ZASI lub ASI w zakresie administracji poprzez udostępnienie lokali dla pracowników, wyposażenia tych lokali, w tym w materiały biurowe, utrzymania tych lokali, napraw, dostępu do Internetu nie są objęte zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy VAT;
 • przesłanki opodatkowania usług międzynarodowego transportu towarów oraz świadczeń dodatkowych 0% stawką VAT;
 • prawa do zastosowania 5% stawki podatku u źródła wynikającej z UPO do dywidendy, która będzie wypłacona spółce zarządzającej działającej na rzecz funduszu;
 • ustalenia czy wynagrodzenie otrzymywane przez prokurenta spółki stanowi ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy CIT;
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego przez spółkę w okresie rozliczeniowym, w którym otrzyma ona fakturę z tytułu zakupu towaru z zastrzeżonym prawem własności;
 • braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za koreańskiego pracownika oddelegowanego do pracy na terytorium Polski.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 24_01_08_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553