PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok wraz z komentarzem ekspertów dotyczący:

 • kwestii uznania za podatnika VAT osoby dokonującej sprzedaży nieruchomości – pytanie prejudycjalne do TSUE.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • wyroku TSUE z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie C 791/22;
 • kwestii możliwości do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku nie w pełni zamortyzowanej stalowni;
 • kwestii wpływu regulacji unijnych na kwestie opodatkowania PIT zapewnienia zakwaterowania pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę w innym państwie członkowskim UE;
 • kwestii zwolnienia z opodatkowania (na zasadach ogólnych) dochodów funduszu inwestycyjnego ze sprzedaży lub najmu nieruchomości;
 • warunków dokonania korekty podatku VAT na podstawie art. 29 ust. 4a ustawy VAT w brzmieniu z 2013 r. Przesłanki zastosowania art. 108 ust. 1 ustawy VAT;
 • kwestii oceny czy przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów sprzedaży udziałów można uwzględnić także koszty wynikające z wysokości kapitału zapasowego;
 • zasad amortyzowania pensjonatu przez podatniczkę, który był wcześniej amortyzowany w działalności gospodarczej jej byłego męża;
 • skutków podatkowych w PIT nieodpłatnego otrzymania RSU oraz akcji spółki amerykańskiej;
 • wpływu regulacji unijnych na kwestie opodatkowania PIT zapewnienia zakwaterowania pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę w innym państwie członkowskim UE;
 • kwestii wydatków poniesionych na wynajem loży na stadionie nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek;
 • kwestii zastosowania zwolnienia z podatku u źródła z art. 21 ust. 3 ustawy CIT w przypadku spółki działającej w formie prawnej „société par actions simplifiée”;
 • kwestii pożyczki hipotecznej jako nie objętej rozporządzeniem MF z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe;
 • przesłanek zwolnienia z VAT usług szkoleniowych w zakresie psychoterapii;
 • kwestii prowadzenia ewidencji i kolejność rozliczenia pomocy publicznej uzyskanej w oparciu o zezwolenie na terenie SSE i decyzję o wsparciu;
 • kwestii opodatkowania VAT kar umownych z tytułu niezrealizowania przez kontrahentów wolumenu zakupów;
 • braku możliwości zastosowania ulgi dla wspierających sport z art. 18ee ustawy CIT w przypadku gdy podmioty sponsorowane są spółkami kapitałowymi;
 • kwestii ustalenia limitu odliczenia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy CIT dla podatku u źródła zapłaconego za granicą;
 • uprawnienia do zastosowania procedury VAT-marża, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy VAT przy dostawie monet kolekcjonerskich uprzednio importowanych na terytorium innego państwa członkowskiego niż Polska;
 • kwestii pomocy prawnej pomiędzy jednostkami Policji polegają na holowaniu pojazdów na parking nie podlega przepisom ustawy VAT;
 • kwestii wpisowego uiszczonego przez uczestników zawodów szachowych podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy VAT;
 • przesłanek uznania, że usługi zarządzania świadczone przez podatnika na rzecz spółki podlegają opodatkowaniu VAT;
 • kosztów uzyskania przychodu przy odpłatnym zbyciu udziałów w spółce przejmującej nabytych w związku z nieproporcjonalnym podziałem spółki dzielonej;
 • kwestii oceny czy nabycie od kontrahentów zagranicznych przestrzeni reklamowej na portalach internetowych celem ich dalszej odsprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła;
 • przesłanek zastosowania zwolnienia z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do obiektu zabudowy torów;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii uznania płatności dokonywanych w ramach opłaty licencyjnej za zdarzenie podlegające opodatkowaniu VAT. Uznanie płatności dokonywanych w ramach korekty dochodowości TP za zdarzenie niepodlegające opodatkowaniu VAT;
 • kwestii zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a i lit. b ustawy VAT świadczonych usług na rzecz ZASI lub ASI;
 • skutków podatkowych wniesienia udziałów do fundacji rodzinnej. Zastosowanie zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 157 ustawy PIT w związku z otrzymaniem świadczeń od fundacji rodzinnej;
 • kwestii Płatnika wypłacającego należności, który ma obowiązek sprawdzać, czy istnieją okoliczności uniemożliwiające spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy CIT;
 • kwestii podatników ryczałtu od dochodów spółek nie są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy;
 • kwestii odsetek od kwoty przekazanej na rachunek depozytowy nie stanowią kwoty zwiększającej podstawę opodatkowania VAT z tytuły sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej;
 • kwestii uznania świadczonych usług za usługi transportu międzynarodowego;
 • kwestii opodatkowania VAT czynności wymiany pieniądza elektronicznego na złote, w tym wymiany powrotnej;
 • obowiązków wystawienia faktury ustrukturyzowanej przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur w związku z przemieszczeniem własnych towarów;
 • kwestii zwolnienia z VAT usługi wystawienia recepty farmaceutycznej;
 • kwestii zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla odsprzedawanych usług medycznych;
 • zasad opodatkowania VAT wynagrodzenia za bezumowne korzystanie przez centrum z majątku inwestycji przy dorozumianej zgodzie gminy;
 • kwestii zaliczenia usług z zakresu łowiectwa do usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Kwestia uznania usługi organizacji polowania za usługę turystyczną, do której ma zastosowanie procedura VAT marży;
 • kwestii zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących usług prawniczych;
 • kwestii opodatkowania VAT otrzymanych przez spółkę rat zaliczek na poczet rekompensaty i samej rekompensaty, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu;
 • braku zwolnienia w VAT dla aportu sprzętu medycznego do samorządowej spółki (szpitala);
 • kwestii zwolnienia z akcyzy zużycia energii elektrycznej;
 • braku opodatkowania akcyzą glikolu oraz gliceryny sprzedawanych samodzielnie jako niezmieszane substancje chemiczne;
 • braku powstania przychodu po stronie spółki z tytułu obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich udziałów;
 • kwestii obowiązków informacyjnych płatnika w związku z ugodami, które zawiera bank ze swoimi klientami (kredyt udzielony we frankach);
 • skutków podatkowych w PIT umorzenia wierzytelności z tytułu kredytu hipotecznego;
 • kwestii określenia źródła przychodów w związku z uzyskaniem dodatkowego wynagrodzenia ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. oraz moment powstania przychodu;
 • obowiązków płatnika w związku z wydawaniem pracownikom kuponów żywieniowych;
 • obowiązków płatnika z tytułu uczestnictwa pracowników spółki w programie emerytalnym organizowanym przez bank, którego oddziałem jest spółka;
 • kwestii opodatkowania PIT zwrotu wydatków związanych z podróżą służbową dla pracownika pozamiejscowego, pracującego wyłącznie zdalnie, którego miejscem wykonywania pracy jest miejsce zamieszkania;
 • kwestii obowiązków spółki jako płatnika w związku z ponoszeniem wydatków na noclegi, wyżywienie oraz transport pracowników i zleceniobiorców;
 • kwestii ustalenia czy spółka będzie spełniać warunek opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek wskazany w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy CIT;
 • kwestii ustalenia czy warunek minimalnego okresu na jaki została zawarta umowa leasingu oraz warunek sumy opłat będą ustalane w oparciu o faktyczny okres trwania umowy leasingu;
 • kwestii likwidowania uczelni jako braku prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania wartości zwaloryzowanej majątku, jaką założyciel wniósł na jej utworzenie;
 • skutków podatkowych nabycia w spadku wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia z tytułu dobrowolnego umorzenia akcji oraz otrzymania zapłaty wynikającej z tej wierzytelności;
 • zakresu przedmiotowego pojęcia „działalność twórcza w zakresie programów komputerowych”, o której mowa w art. 22 ust. 9b pkt 1 ustawy PIT;
 • kwestii ustalenia, czy w związku z planowaną rezygnacją z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodu spółek po stronie spółki może powstać obowiązek zapłaty ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto;
 • kwestii stosowania art. 11 ust. 3 lit. c polsko–holenderskiej ustawy CIT w odniesieniu do wypłacanych na rzecz banku odsetek z tytułu cash poolingu, których bank jest rzeczywistym właścicielem;
 • skutków podatkowych w CIT wynikające z konwersji wierzytelności pożyczkowej;
 • kwestii kwalifikacji przychodów mieszczących się w kategorii przychodów wątpliwych do przychodów, o których mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy CIT;
 • kwestii rozliczania CIT w związku z rekompensatą z tytułu dostawy ciepła;
 • kwestii uznania spółki za podmiot rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej i spełnienia warunku zatrudnienia w trakcie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek;
 • kwestii oceny, czy wynajem od podmiotu powiązanego budynku z bazą transportową, naczep, ciągników siodłowych, samochodów osobowych oraz wyposażenia stanowi ukryte zysków;
 • kwestii powstania zagranicznego zakład niemieckiej spółki w Polsce w związku z zatrudnieniem pracownika;
 • kwestii transakcji sprzedaży nieruchomości na rzecz podmiotu powiązanego, w związku z którymi wytwarzana jest większa niż znikoma wartość dodana pod względem ekonomicznym a uprawnienie do opodatkowania ryczałtem w 2023 r.;
 • kwestii straty z tytułu przelewu na konto oszusta jako koszt podatkowy;
 • kwestii uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wartości odszkodowania za tzw. skrócenie okresu wypowiedzenia oraz dodatkowej odprawy pieniężnej wypłaconej pracownikom.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 24_01_22_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Magdalena Chochołek
Partner
magdalena.chochołek@ptpodatki.pl
+48 797 197 435