PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki oraz decyzję Dyrektora IAS wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • akcyzy od samochodów osobowych, która wciąż generuje wątpliwości – o opodatkowaniu akcyzą pojazdów typu VAN oraz o napędzie „mild hybrid”;
 • obowiązku podawania danych osób zagranicznych we wniosku o interpretację podatkową.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwalifikacji w kontekście art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT usług udostępnienia spółce zasobów operacyjnych (pracowników) innych spółek wchodzących w skład grupy;
 • momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należności z tytułu kredytów i pożyczek umorzonych w wyniku postępowania restrukturyzacyjnego;
 • kwestii uwzględnienia w ramach ulgi B+R kosztów kwalifikowanych, które zostały uwzględnione w kalkulacji dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE oraz z działalności objętej decyzją o wsparciu;
 • przesłanek opodatkowania podatkiem liniowym dochodów wspólnika niemieckiej spółki komandytowej w przypadku powstania zakładu budowlano-montażowego w Polsce;
 • kwestii kwalifikacji do odpowiedniego źródła przychodów z sublicencji;
 • zasad ustalenia kosztów uzyskania przychodów przy zwrocie środków z PPK;
 • kwestii oprocentowania nadpłaty powstałej w związku z orzeczeniem TSUE;
 • kwestii odliczenia VAT od wydatków poniesionych przez gminę na budowę drogi;
 • kwestii zwolnienia z opodatkowania (na zasadach ogólnych) dochodów funduszu inwestycyjnego ze sprzedaży lub najmu nieruchomości;
 • prawa do czynnego udziału członka zarządu w postępowaniu mającym na celu określenie osobie prawnej zobowiązania podatkowego z tytułu VAT – pytanie prejudycjalne do TSUE;
 • przesłanek stosowania wyłączenia z art. 16 ust. 1 pkt 13d ustawy CIT do odsetek od pożyczki partycypacyjnej;
 • braku możliwości zastosowania ulgi dla wspierających sport z art. 18ee ustawy CIT w przypadku, gdy podmioty sponsorowane są spółkami kapitałowymi;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii opodatkowania VAT składek uiszczanych przez bank na rzecz międzynarodowej organizacji zrzeszającej instytucje zajmujące się obrotem instrumentami pochodnymi;
 • wypłacanych należności, które będą objęte opinią o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (opinia o stosowaniu preferencji), nie są brane pod uwagę przy kalkulacji progu 2 mln PLN, o którym mowa w art. 26 ust. 2e ustawy CIT;
 • uznania dodatkowego wynagrodzenia („earn-out”) wypłaconego zbywcy przedsiębiorstwa za wynagrodzenie za świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT. Prawo nabywcy do odliczenia kwoty podatku naliczonego związanego z zapłatą dodatkowego wynagrodzenia;
 • przesłanek uznania robota za robota wykorzystywanego dla zastosowań przemysłowych w świetle przepisów dotyczących ulgi na robotyzację;
 • kwestii stosowania art. 28m ust. 3 w zw. z ust. 4 ustawy CIT odnośnie do wynagrodzenia wspólnika będącego prokurentem i odnośnie do samochodów wykorzystywanych do celów mieszanych przez wspólników, będących jednocześnie pracownikami spółki oraz pracowników spółki;
 • braku opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Brak opodatkowania VAT dopłaty, o której mowa w art. 69a ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • braku obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego, w związku z wyburzeniem zabudowań znajdujących się na nieruchomości w celu realizacji inwestycji;
 • opodatkowania VAT usług rozładunku towarów świadczonych na rzecz kontrahenta z Chin;
 • fundacji, która nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy CIT;
 • kwestii rozliczenia w kosztach podatkowych wydatków dotyczących inwestycji deweloperskiej;
 • płatności kwoty pieniężnej ustalonej w treści ugody, która dokonana przez wykonawcę stanowi wynagrodzenie za usługi podlegające opodatkowaniu VAT;
 • ustalenia momentu zaliczenia wydatków na nabycie uprawnień do emisji CO2 do kosztów uzyskania przychodów.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 24_02_05_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Patrycja Lutak
Partner
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
+48 519 898 310

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593