PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • skuteczności oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT w przypadku zmiany nabywcy oraz kwestii uznania aktu pierwokupu za fakturę;
 • kwestii możliwości zastosowania recharakteryzacji do transakcji zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi przed 2019 r.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zakresu przedmiotowego pojęcia „urządzenie przemysłowe”, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT;
 • zakresu przedmiotowego pojęcia „papiery wartościowe” na gruncie ustawy CIT;
 • zakresu przedmiotowego pojęcia pożyczka w świetle art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej z dnia 23 października 2018 r.;
 • kwestii rekompensaty otrzymywanej od województwa za wykonywanie powierzonych zadań spółce, która nie stanowi dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy CIT;
 • kwestii oceny czy dochód funduszu uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości komercyjnej będzie korzystał ze zwolnienia z CIT;
 • przesłanki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków spółki na rezygnację z umowy odkupu pojazdów;
 • kwestii zastosowania zwolnienia z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do portów rzecznych;
 • braku możliwości zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia przy dostawie energii elektrycznej i gazu w cenach ujemnych;
 • kwestii rozumienia warunku „bezpośredniego” nadzoru właściwego organu nadzoru nad działalnością funduszu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. d ustawy CIT;
 • kwestii otrzymywanych przez spółkę na mocy art. 4 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. związku z sytuacją na rynku gazu rekompensaty, które nie zwiększają podstawy opodatkowania VAT realizowanych przez spółkę dostaw gazu;
 • kwestii zgodności art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. c ustawy VAT z Dyrektywą 112;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii ustalenia czy koszty poniesione w ramach umowy leasingu (wstępna opłata, opłata manipulacyjna, okresowe opłaty/raty leasingowe oraz kwota równa wartości końcowej) są kosztami kwalifikowanymi, które mogą zostać objęte wsparciem na nowe inwestycje;
 • warunku koniecznego do zastosowania wyłączenia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, określony w art. 11n pkt 1 lit. b ustawy CIT;
 • kwestii umów sprzedaży lokali mieszkalnych zawartych po dniu 1 stycznia 2024 r. w wykonaniu umów przedwstępnych zawartych w 2023 r., które nie będą podlegać PCC według stawki 6%;
 • rozliczenia na gruncie CIT salda dodatniego i salda ujemnego przez spółkę prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu i sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;
 • skutków zakupu przez spółkę od syndyka ruchomości i nieruchomości w zakresie prawa do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek;
 • skutków podatkowych na gruncie ustawy VAT zawarcia umowy factoringu;
 • prawa do odliczenia VAT z faktur zawierających błędną stawkę podatku, dokumentujących nabycie usług od przewoźników;
 • kwestii oceny czy przekazywane przez spółkę darowizny na rzecz powiązanej fundacji stanowią ukryte zyski;
 • świadczenia polegającego na ograniczeniu lub zatrzymaniu produkcji energii, które stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT. Moment powstania obowiązku podatkowego;
 • kwestii uznania, że spełnione są warunki oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT przez zawarcie drugiego aktu notarialnego. Prawo do odliczenia VAT z transakcji;
 • kwestii wykonywania przez bank czynności polegające na wystawianiu dokumentów za wynagrodzeniem, które nie korzystają ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 38-41 ustawy VAT.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 24_03_04_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839