PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok oraz interpretację indywidualną wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii wynagrodzenia dla klientów podatnika za odstąpienie od przewidzianego w umowie prawa odkupu pojazdów nie stanowi kosztu uzyskania przychodów w CIT;
 • należności za niewykonanie kontraktu w terminie jako nieobjęta VAT-em.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii ustalenia momentu, od którego zastosowanie ma zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy PIT;
 • kwestii zmiany warunków transakcji na rynkowe już po dokonaniu transakcji nie anuluje skutku prawnego w postaci utraty statusu podatnika CIT przez PGK;
 • kwestii stosowania proporcji (prewspółczynnika) przy wykonywaniu czynności z zakresu PPK przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR);
 • kwestii odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej wcześniej niż 30 dni przed dostawą towaru;
 • kwestii oceny czy wydatki z tytułu finansowania spółki zarządzającej systemem ochrony, o którym mowa w art. 130c ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, mogą stanowić koszty uzyskania przychodu banku;
 • skutków podatkowych na gruncie ustawy PIT otrzymania premii motywacyjnej w ramach zawartej ze spółką luksemburską umowy ESOP;
 • kwestii ustalenia czy aport przedsiębiorstwa do spółki wyłącza jej prawo do wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek w roku, w którym dokonano wniesienia;
 • udzielenia pożyczki podmiotowi powiązanemu skutkuje obowiązkiem rozpoznania dochodu z tytułu ukrytych zysków;
 • skutków podatkowych PCC zawarcia umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej;
 • kwestii rozliczenia kosztów ponoszonych przez komórki organizacyjne spółki na podstawie art. 15 ust. 2b ustawy CIT;
 • kwestii określenia miejsca świadczenia usługi związanej z obsługą jachtu komercyjnego;
 • braku możliwości zastosowania przepisów art. 18eb ustawy CIT pozwalających na skorzystanie z tzw. ulgi na ekspansję do wytworów przetwórstwa warzywnego;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych ulgi B+R poniesionych przez podatnika w danym należności z tytułów z art. 12 ust. 1 ustawa PIT oraz sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu tych należności określonych w USUS w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika – interpretacja ogólna MF;
 • składania zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego – interpretacja ogólna MF;
 • kwestii wynagrodzenia za udzielenie poręczenia przez spółkę na spłatę zobowiązań (kredytu bankowego) innego podmiotu gospodarczego nie stanowi dochodu z ukrytych zysków;
 • skutków podatkowych w CIT rezygnacji z opodatkowania CIT estońskim;
 • zasad rozliczenia przychodów i kosztów z umowy faktoringu przez spółkę prowadzącą działalność w SSE;
 • przesłanek zastosowania art. 15cb ust. 1 i ust. 2 ustawy CIT;
 • kwestii opodatkowania podatkiem u źródła usługi oddelegowania pracowników;
 • ustalenia czy zapłacona przez spółkę rekompensata z tytułu rozwiązania umów stanowi koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy CIT;
 • skutków na gruncie CIT po stronie spółki darowizny wierzytelności w postaci pożyczki wraz z umownymi odsetkami na rzecz fundacji rodzinnej;
 • braku opodatkowania VAT wypłaconej wykonawcy określonej kwoty tytułem zwrotu poniesionych przez niego kosztów ogólnych. Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez wykonawcę;
 • możliwości przejścia od samego początku swojego funkcjonowania na estoński CIT przez nowo powstałą spółkę z o.o. z przekształcenia JDG od samego początku swojego funkcjonowania na estoński CIT;
 • kwestii kwalifikacji wydatków poniesionych przez spółkę jako wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy CIT.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 24_03_18_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966