PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyrok TSUE oraz interpretację wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii możliwości korekty deklaracji w związku z zastosowaniem zawyżonej stawki VAT w sytuacji, gdy sprzedaż udokumentowana była paragonami fiskalnymi;
 • kwestii możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w sytuacji poniesienia straty na danym źródle przychodów.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zakresu przedmiotowego pojęcia dochody uzyskiwane z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE w świetle art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT;
 • braku możliwości zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 3 ustawy CIT przy wypłacie lub kapitalizacji odsetek od pożyczki udzielonej przez udziałowca, który ma formę prawną „zarejestrowanej spółdzielni” prawa niemieckiego;
 • kwestii skutków podatkowych w VAT czynności wykonywanych w związku z realizacją umów/porozumień dotyczących testowania towarów;
 • kwestii opodatkowania PSD zbywania towarów w ramach usług gastronomicznych;
 • kwestii nieobjęcia art. 3 pkt 5 u.p.s.d. sprzedaży usługi serwisowej lub blacharskiej, której towarzyszy zbycie części samochodowych potrzebnych do wykonania naprawy;
 • kwestii ustalenia czy wydatki na spotkanie integracyjne z osobami współpracującymi (B2B) nie są kosztem uzyskania przychodów;
 • kwestii opodatkowania VAT wniesienia aportu przez gminę do spółki komunalnej wykonującej jej zadania własne;
 • kwestii rozpoznania dochodu z tytułu ukrytych zysków w przypadku wykazania w danym roku podatkowym straty bilansowej;
 • kwestii zastosowania ulgi na sponsoring z art. 18ee ustawy CIT w przypadku, gdy w statutach klubów znajdują się zapisy, iż walne zgromadzenie może przeznaczyć zysk netto klubu m.in. na dywidendę dla akcjonariuszy;
 • ustalenia czy odsetki i opłata utrzymaniowa mieszczą się w zakresie pojęcia „przychody z wierzytelności” oraz ustalenia momentu utraty prawa do opodatkowania ryczałtem;
 • kwestii kwalifikacji wydatków związanych z realizacją projektu deweloperskiego do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii opodatkowania estońskim CIT dywidendy rzeczowej w postaci przeniesienia przez spółkę na rzecz wspólników własności nieruchomości;
 • kwestii oceny czy spółka spełnia warunek opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek wskazany w art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy CIT;
 • kwestii opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b ust. 1 ustawy CIT, budynków apartamentowych i domków udostępnianych w ramach świadczonych usług krótkoterminowego pobytu i noclegu;
 • skutków podatkowych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodu otrzymania aportu w postaci obligacji skarbowych;
 • kwestii niepobierania podatku u źródła od nabywanych od spółki czeskiej (powiązanej ze spółką) usługi doradczych/zarządczych oraz kwestii konieczności weryfikacji przesłanek z art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy VAT;
 • kwestii rozliczenia w ramach ulgi na ekspansję wydatków ponoszonych przez producenta słodyczy czekoladowych;
 • kwestii ustalenia, czy spółka będzie uprawniona do rozliczenia w ramach ulgi B+R kosztów kwalifikowanych dopiero w odniesieniu do wydatków ponoszonych od momentu, w którym decyzja nadająca status centrum B+R stała się ostateczna i wywołuje skutki prawne;
 • kwestii ustalenia czy spółka, która powstanie w wyniku przekształcenia JDG po wybraniu formy opodatkowania w postaci ryczałtu od dochodów będzie uprawniona – jako mały podatnik – do stosowania stawki ryczałtu wynoszącej 10%;
 • kwestii czy uregulowanie (zapłata) odsetek od zaległości podatkowych w trakcie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, powoduje konieczność rozpoznania dochodu, o którym mowa w art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy CIT;
 • kwestii ustalenia czy dokonanie nabycia akcji wspólnika w celu umorzenia stanowić będzie dla spółki posiadanie (akcji) w kapitale innej spółki w rozumieniu art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy CIT;
 • kwestii ustalenia momentu ujęcia w kosztach podatkowych przez spółkę prowadzącą sprzedaż energii elektrycznej odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny;
 • kwestii wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odszkodowania za zakaz konkurencji dla osoby wykonującej umowę o świadczenie usług (kontrakt menadżerski).

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 24_04_02_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085