PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu wydania nieruchomości w sytuacji przekazania kluczy do lokalu przed podpisaniem ostatecznego aktu notarialnego;
 • kwestii, iż nieodpłatne sprawowanie funkcji członka zarządu, który jest jednocześnie członkiem zarządu spółki dominującej w grupie, nie prowadzi do powstania po stronie spółki przychodów z nieodpłatnych świadczeń.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zakresu zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 12b ust. 2 pkt 5 ustawy o zdrowiu publicznym;
 • kwestii ustalenia związku poniesionych nakładów z inwestycją ustaloną w decyzji o wsparciu;
 • kwestii wykładni art. 16 ust. 1 pkt 68 i pkt 71 ustawy CIT odnośnie do opłaty ostrożnościowej wpłaconej przez bank w IV kwartale 2016 r.;
 • kwestii, iż środki pieniężne wniesione do fundacji wchodzą w zakres zastosowania art. 24q ust. 3 i 4 ustawy CIT, jednak w przypadku rozwiązania fundacji, wartość tych środków pieniężnych pomniejsza wartość mienia podlegającego opodatkowaniu;
 • kwestii oceny czy pojęcie „podatku od towarów i usług” na gruncie ustawy CIT obejmuje swoim zakresem norweski podatek VAT;
 • skutków podatkowych w PIT wypłaty odszkodowania na rzecz pracownika wynegocjowanego w ramach ugody zawartej przed sądem pracy;
 • kwestii zgodności z prawem unijnym art. 52 ust. 1 ustawy VAT;
 • kwestii skorygowania złożonego przez podatnika podatku liniowego rocznego zeznania podatkowego złożonego błędnie na formularzu PIT-36;
 • przesłanek wykluczających uznanie spółki celowej realizującej cel publiczny za podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy VAT;
 • kwestii opodatkowania akcyzą zużycia energii, która została wyprodukowana w trakcie testowego uruchomienia awaryjnych agregatów prądotwórczych pod obciążeniem;
 • kwestii zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 157 lit. b ustawy PIT w przypadku wniesienia mienia do majątku fundacji przez osoby trzecie;
 • zasad opodatkowania VAT energii elektrycznej udostępnianej do ładowania samochodów innym podmiotom;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii, iż przychody fundacji rodzinnej z tytułu otrzymania majątku likwidacyjnego spółki zagranicznej będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania CIT;
 • kwestii, iż Spółka prowadząca działalność sanatoryjną oraz wczasową jest zobowiązana do obliczania i odprowadzania podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, na podstawie art. 24b ustawy CIT;
 • skutków podatkowych po stronie banku na gruncie PCC przejęcia nieruchomości będącej zabezpieczeniem zobowiązania kredytowego na podstawie datio in solutum;
 • kwestii, że skorzystanie przez spółkę z usług podmiotów trzecich przy produkcji sprzedawanego produktu wyklucza możliwość zastosowania tzw. ulgi na ekspansję;
 • kwestii, iż spółce nie przysługuje możliwość odliczenia w ramach ulgi na ekspansję kosztów związanych z promocją wytwarzanego przez spółkę oprogramowania;
 • kwestii dotyczącej ustalenia czy spółka jawna jest podatnikiem CIT na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a ustawy CIT;
 • kwestii opodatkowania stawką 0% VAT importowej i eksportowej usługi spedycyjnej, realizowanej na trasach między Turcją a Polską oraz Turcją a państwem UE oraz opodatkowania na terytorium kraju wewnątrzwspólnotowej usługi spedycyjnej;
 • kwestii rozumienia warunku nieprzerwanego posiadania przez 2 lata udziałów w kapitale spółki zależnej, o którym mowa w art. 24m ust. 2 w zw. z art. 24m ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy CIT;
 • kwestii ustalenia czy spółka może zaliczyć wydatki na nabycie i naprawę części zamiennych do kosztów uzyskania przychodów jako koszt pośredni, oraz czy magazynowanie części zamiennych nabytych, odzyskanych i naprawionych jest podatkowo neutralne;
 • kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur zakupowych wystawionych wbrew obowiązkowi bez użycia Krajowego Systemu e-Faktur;
 • zasad opodatkowania VAT powrotnego przesunięcia towarów z terytorium Niemiec na terytorium Polski.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 24_04_15_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Magdalena Chochołek
Partner
magdalena.chochołek@ptpodatki.pl
+48 797 197 435