PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretację oraz wyrok wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii braku możliwości skorzystania z uproszczeń safe harbour dla pożyczek o stałym oprocentowaniu;
 • zasad opodatkowania VAT cesji praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • pojęcia wkładów, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy PCC, w przypadku przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową;
 • zasady rozstrzygania rozbieżności przy interpretacji przepisów polsko-szwedzkiej UPO w oparciu o tekst w języku angielskim (art. 11 ust. 1 i ust. 2 ww. UPO);
 • kwestii opodatkowania VAT dostawy posiłków i dań realizowanej w systemach takich jak np. „drive in”, czy „walk through”;
 • kwestii, iż oddział zagranicznego podmiotu w Polsce nie jest zobowiązany do identyfikowania się odrębnym od tego podmiotu numerem NIP;
 • kwestii zwolnienia od VAT usługi udzielania finansowania poprzez wykup przez bank wierzytelności pożyczkowych od spółki leasingowej;
 • kwestii oceny czy dochód funduszu inwestycyjnego uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości komercyjnej będzie korzystał ze zwolnienia z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy CIT;
 • kwestii, iż złożenie oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania dostawy nieruchomości w dniu wypłaty zaliczki skutkuje opodatkowaniem tej zaliczki;
 • kwestii opodatkowania VAT zaliczki wypłaconej na poczet przyszłej sprzedaży nieruchomości;
 • kwestii określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT;
 • warunku złożenia oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia przed dokonaniem zbycia akcji, o którym mowa w art. 24o ust. 1 ustawy CIT;
 • kwestii, iż wydzielony projekt deweloperski w budowie stanowi ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii, iż brak jest obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconego członkowi zarządu odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług zarządzania;
 • kwestii kwalifikowania dla celów podatku akcyzowego glikolu propylenowego i gliceryny;
 • prawa do wystawienia faktury korygującej oraz obniżenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku wyroku sądowego określającego wysokość należnego odszkodowania;
 • kwestii ustalenia czy budynki, które jako nieruchomości inwestycyjne nie są wpisane do ewidencji środków trwałych dla celów bilansowych, stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od budynków, o którym mowa w art. 24b ustawy CIT;
 • kwestii, iż osiągane przez fundację rodzinną przychody z tytułu dodatnich różnic kursowych powstałych w transakcjach zamiany waluty obcej na walutę polską, nie są zwolnione z CIT;
 • kwestii, iż bez względu na zawarty rodzaj umowy faktoringu, przychody z tego tytułu są wliczane do struktury przychodów, o której mowa w art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy CIT;
 • skutków podatkowych w CIT przedterminowego rozwiązania pochodnego instrumentu finansowego w postaci kontraktu CIRS;
 • kwestii opodatkowania dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej (fundacja);
 • kwestii opodatkowania dochodów beneficjenta z tytułu zagranicznej jednostki kontrolowanej, w związku z osiąganymi przez fundację dochodami, pochodzącymi w szczególności z dywidend;
 • kwestii opodatkowania VAT zaliczek dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych, na które wystawiono faktury. Ujęcie faktur korygujących w okresie rozliczeniowym, w którym spółka wystawi faktury korygujące, zgodnie z art. 29a ust. 13-14 ustawy VAT;
 • kwestii opodatkowania VAT użyczenia lokali mieszkalnych na rzecz fundacji rodzinnej;
 • prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w związku z obniżką należności, o której mowa w § 50b ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 24_07_08_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Magdalena Chochołek
Partner
magdalena.chochołek@ptpodatki.pl
+48 797 197 435