PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Zagraniczny fundusz inwestycyjny inwestujący w Polsce wyłącznie w spółki kapitałowe a możliwość korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a u.p.d.o.p. (wyrok NSA);

Uzyskanie bezwzględnej większości głosów w ramach transakcji wymiany udziałów a zsumowanie transakcji kilku wspólników (wyrok NSA);

Zasady korzystania z pomocy publicznej przez przedsiębiorcę strefowego posiadającego kilka zezwoleń strefowych (wyrok NSA);

Kwestia powstania przychodu podatkowego z tytułu przedawnienia naliczonych odsetek od nieuregulowanego w terminie zobowiązania (interpretacja indywidualna);

Kwestia możliwości i momentu uznania za koszt podatkowy wydatków z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych udziałowców (interpretacja indywidualna);

Obowiązek obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od należności za usługę przechowywania danych na rzecz kontrahentów spółki, którzy nie są polskimi rezydentami podatkowymi (interpretacja indywidualna);

Koszty wyceny licencji, dokonywanej przez niezależnego biegłego, poniesione do dnia przyjęcia WNiP do użytkowania a podwyższenie jej wartości początkowej (interpretacja indywidualna).

PCC

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową w świetle art. 9 pkt 11 lit. a u.p.c.c. (wyrok NSA).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_08_24_PT_Przekrój Podatkowy