PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Przesłanki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na kredyt przeznaczony na udzielenie pożyczki udziałowcowi spółki (wyrok NSA);

Zakwalifikowanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem uprawnień do emisji do powietrza CO2, które zostaną wykorzystane na własne potrzeby (wyrok NSA);

Zastosowanie stawki opodatkowania wynikającej z polsko-meksykańskiej u.p.o. do należności licencyjnych wpłacanych przez stowarzyszenie polskich twórców i filmowców (wyrok WSA);

Kwestia zaliczenia do kosztów podatkowych opłat i prowizji, wierzytelności pożyczkowych (kapitału przekazanego klientowi w formie pożyczki) na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a i lit. b u.p.d.o.p. (interpretacja indywidualna);

Otrzymanie nieodpłatnych próbek produktów leczniczych a przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń (interpretacja indywidualna);

Skutki podatkowe w PIT wypłaty przez spółkę z o.o. (która powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności podatnika) zysku wypracowanego w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej (interpretacja indywidualna).

VAT

Zasady rozliczenia na gruncie VAT usług świadczonych przez oddział na rzecz spółki macierzystej, która jest członkiem grupy (wyrok WSA);

Zgodność z Dyrektywą 112 przepisów art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b oraz pkt 3 w zw. z art. 86 ust. 10i u.p.t.u. (wyrok WSA);

Opodatkowanie VAT czynności związanych z zawarciem kontraktów odwrotnych (wash-out) (interpretacja indywidualna);

Możliwość opodatkowania VAT czynności przemieszczenia produktów z Polski do magazynu w Turcji. Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług użytych do wytworzenia produktów, które są sprzedawane z magazynu w Turcji (interpretacja indywidualna).

Akcyza

Zwolnienie z akcyzy wyrobów gazowych wykorzystywanych do celów opałowych w procesach mineralogicznych (interpretacja indywidualna)

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_08_31_PT_Przekrój Podatkowy