PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Możliwość zastosowania przepisu art. 14a ust. 1 u.p.d.o.p. do zwrotu majątku rzeczowego w ramach likwidacji spółki  (wyrok NSA);

Możliwość opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. objęcia podwyższonej wartości istniejącego udziału w zamian za aport (wyrok NSA);

Przesłanki zaliczenia wydatków zwróconych zagranicznym spółkom detalicznym do kosztów podatkowych (wyrok NSA);

Kwestia porównywalności kanadyjskiego funduszu do podmiotów krajowych takich jak ZUS, FUS, fundusz inwestycyjny oraz otwarty fundusz emerytalny (OFE) ocenianych łącznie (wyrok NSA);

Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów odsetek od zobowiązania wobec spółki zależnej potrąconych z kwotą dywidendy (wyrok WSA);

Zakres przedmiotowy pojęcia „przychody o charakterze odsetkowym” (art. 15c u.p.d.o.p.) oraz pojęcia „przychodów z odsetek” (art. 15e u.p.d.o.p.) (interpretacja indywidualna);

Ukonstytuowanie zakładu spółki niemieckiej na terytorium Polski (interpretacja indywidualna).

VAT

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od usług prawniczych dotyczących prowadzonych sporów podatkowych oraz sporu cywilnego o odszkodowanie za szkody związane z niezgodnymi z prawem decyzjami podatkowymi i działaniami organów władzy publicznej (wyrok NSA);

Zakres prawa spółki przejmującej do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na spółkę dzieloną (interpretacja indywidualna);

Prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie składników majątkowych niestanowiących ZCP. Przesłanki uznania zespołu składników majątkowych za ZCP na gruncie u.p.t.u. (interpretacja indywidualna);

Stawka VAT dla sprzedaży urządzeń takich jak pompy, zawory, rury, bojler, wkład kominowy, komin wraz z kompletnym montażem (budową) kotłowni (interpretacja indywidualna);

Przekazanie routera w ramach świadczenia kompleksowej usługi telekomunikacyjnej a obowiązek zastosowania kasy rejestrującej (interpretacja indywidualna).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_09_07_PT_Przekrój Podatkowy