PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Prawo organu interpretacyjnego oceniającego skutki podatkowe przejęcia majątku polikwidacyjnego do odwołania się do przepisów k.s.h. regulujących zasady likwidacji spółki kapitałowej (wyrok NSA);

Skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową w świetle art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. (wyrok NSA);

Zasady opodatkowania przez wspólników spółki jawnej dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej w kontekście art. 15 ust. 2 u.p.d.o.f. (wyrok NSA);

Skutki podatkowe w CIT przekazania składników majątkowych w postaci nieruchomości należącej do likwidowanej spółki (interpretacja indywidualna);

Obowiązek płatnika z tytułu poboru podatku u źródła od wynagrodzeń artystów i należności za obsługę techniczną wypłacanych przez spółkę austriacką (interpretacja indywidualna);

Rozpoznanie przychodów z tytułu pośrednictwa dotyczącego organizacji i przeprowadzania promocji produktów (interpretacja indywidualna);

Kara umowna a zwolnienie z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE (interpretacja indywidualna).

VAT

Kwalifikacja na gruncie VAT zbycia gruntu zabudowanego na rzecz dzierżawcy, w sytuacji gdy budynek stanowi ekonomiczną własność dzierżawcy (wyrok NSA);

Możliwość zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. przeniesienia przez gminę na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanych działek w zamian za odszkodowanie (wyrok NSA);

Kwestia solidarnej odpowiedzialności ubezpieczyciela otrzymującego płatność od dłużnika przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności w przypadku niewykonania zobowiązania podatkowego przez ubezpieczającego (interpretacja indywidualna);

Skutki podatkowe w VAT zrzeczenia się przez Skarb Państwa odszkodowania z tytułu utraty prawa własności do nieruchomości gruntowej na rzecz gminy (interpretacja indywidualna).

Akcyza

Możliwość kompensowania nadwyżki napojów alkoholowych z ubytkami napojów alkoholowych (wyrok NSA).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_09_13_PT_Przekrój Podatkowy