PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Przychód powstały w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej (wyrok NSA);

Możliwość zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15c u.p.d.o.p. do opłat leasingowych ponoszonych w związku z umową leasingu operacyjnego (wyrok WSA);

Kwestia wyłączenia części odsetkowej raty leasingowej z kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 16 ust. 1 pkt 73 i art. 15c ust. 12 u.p.d.o.p. (wyrok WSA);

Zasady rozliczania wartości strat podatkowych spółki za lata poprzedzające pierwszy rok podatkowy PGK w przypadku utraty przez PGK statusu podatnika (wyrok WSA);

Skutki podatkowe w PIT związane z uczestnictwem w programie motywacyjnym organizowanym przez spółkę kapitałową z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (interpretacja indywidualna).

VAT

Moc wiążąca decyzji WZ wydanej dla nieruchomości przed podziałem w odniesieniu do wydzielonych z tej nieruchomości działek (wyrok NSA);

Kwestia traktowania w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 i ust. 2a u.p.t.u. opłat uiszczanych na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 20(1) ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania. Skutki wyroku TSUE w sprawie C-37/16 w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku (interpretacja indywidualna);

Milcząca akceptacja przy samofakturowaniu (interpretacja indywidualna);

Przesłanki uznania fundacji za podatnika VAT (interpretacja indywidualna);

Możliwość zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla dostawy towaru (konstrukcji) bez montażu (interpretacja indywidualna).

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zasady odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zawarcia dwóch umów ze zleceniobiorcą (decyzja Oddziału ZUS).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_10_19_PT_Przekrój Podatkowy