PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynajmującego nakładów poczynionych na nieruchomość przez najemcę, które nie będą zwrócone najemcy (wyrok NSA);

Dokonanie transakcji nabycia nieruchomości w warunkach nadużycia prawa a możliwość zwiększenia wartości początkowej środków trwałych o nieodliczony VAT (wyrok WSA);

Kwestia dopuszczalności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości odpisanych wymagalnych, a nieściągalnych wierzytelności z tytułu kredytów lub pożyczek udzielonych osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie postanowienia sądu o umorzeniu zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli (interpretacja indywidualna);

Skutki podatkowe w CIT nieodpłatnego używania znaku towarowego – w części, w której spółka nie jest właścicielem tego prawa (interpretacja indywidualna);

Obowiązki płatnika związane z uiszczaniem zaliczek na podatek z tytułu pakietów medycznych przyznanych pracownikom przebywającym na długotrwałych urlopach (interpretacja indywidualna).

VAT

Przesłanki kwalifikowania nieruchomości jako „terenu przeznaczonego pod zabudowę” na gruncie u.p.t.u. (wyrok NSA);

Prawo do korekty VAT w związku ze zmianą przeznaczenia budynku do czynności podlegających opodatkowaniu w świetle wyroku TSUE (wyrok NSA);

Kwalifikacja usług wykonywanych w ramach projektu „Zagospodarowanie terenów zielonych” jako usługi kompleksowej (wyrok WSA);

Kwestia miejsca świadczenia usługi układania planu dietetycznego na rzecz konsumentów z Włoch (interpretacja indywidualna);

Przesłanki zastosowania stawki VAT 5% dla soków owocowych (interpretacja indywidualna).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_10_26_PT_Przekrój Podatkowy