PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Możliwość zaliczenia na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a oraz art. 16 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. do kosztów uzyskania przychodów wartości  netto wierzytelności (wyrok WSA).

Kwestia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowań związanych z prowadzoną działalnością w zakresie usług transportowych  (wyrok NSA).

Kwestia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z zawarciem ugody (wyrok WSA).

Zasady interpretowania art. 18d ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p. w stanie prawnym przed i od dnia 1 stycznia 2018 r. (interpretacja indywidualna).

Zasady opodatkowania wynagrodzenia uzyskiwanego przez rezydenta Wielkiej Brytanii, będącego zawodnikiem sportowym, wypłacanego przez polski klub sportowy na rzecz zagranicznej spółki z o.o. (interpretacja indywidualna).

VAT

Kwestia uwzględnienia w podstawie opodatkowania VAT rekompensaty za świadczenie publicznych usług przewozowych w autobusach komunikacji miejskiej otrzymywanej przez spółkę gminną od gminy (wyrok NSA);

Moment zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej (interpretacja indywidualna);

Dopuszczalność zastosowania 0% stawki VAT do zaliczek otrzymanych tytułem dostaw eksportowych, gdy wywóz towarów nastąpił po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym spółka otrzymała zaliczkę na dostawę (interpretacja indywidualna).

Ordynacja podatkowa

Przesłanki stosowania przez organ podatkowy art. 199a o.p. (wyrok WSA).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_11_16_PT_Przekrój Podatkowy