PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Skutki podatkowe w PIT nabycia warrantów w ramach programu motywacyjnego oraz skutki realizacji warrantów poprzez nabycie akcji/objęcie akcji (wyrok WSA);

Wykładnia art. 15e ust. 11 pkt 2 u.p.d.o.p. w powiązaniu z art. 8 ust. 2a u.p.t.u. i art. 28 Dyrektywy 112 (wyrok WSA);

Kwestia zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. do przychodów z odszkodowań uzyskanych od ubezpieczyciela z polis obejmujących utratę zysku oraz ubezpieczenie majątku strefowego (wyrok WSA);

Moment utraty statusu podatnika CIT przez PGK w przypadku rozwiązania umowy przez spółkę dominującą i spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego w okresie istnienia PGK (interpretacja indywidualna);

Skutki podatkowe w świetle art. 21 ust. 1 pkt 63a u.p.d.o.f. przeniesienia części procesów produkcyjnych do wynajmowanych nieruchomości (niebędących własnością spółki), jednak zlokalizowanych na terenie strefy (interpretacja indywidualna).

VAT

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymywania zaliczek na poczet świadczonych usług turystycznych opodatkowanych według procedury VAT-marża (wyrok TSUE);

Zakres prawa do odliczenia VAT od wydatków gminy na działalność wodno-kanalizacyjną (wyrok NSA).

Składki na ubezpieczenia społeczne

Możliwość uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu umowy zlecenia kwot kar umownych (decyzja Oddziału ZUS).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 19_01_04_PT_Przekrój Podatkowy