PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Brak zastosowania art. 14a ust. 1 u.p.d.o.p. do wydania majątku rzeczowego w ramach likwidacji spółki z o.o. (wyrok NSA);

Otrzymany przez spółkę polską zwrot podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę maltańską od jej zysku jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych (wyrok NSA);

Przychód powstały z tytułu podziału spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku do spółki przejmującej, będącej jednocześnie udziałowcem w spółce dzielonej jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych (wyrok NSA);

Opłaty z tytułu korzystania z know-how ponoszone na rzecz podmiotu powiązanego a art. 15e ust. 11 pkt 1 u.p.d.o.p. (wyrok WSA);

Koszty opłat z tytułu licencji na znak towarowy a ograniczenie z art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. (interpretacja indywidualna);

Kwestia ustalenia przychodu w momencie zawarcia umowy przelewu wierzytelności przyszłej (interpretacja indywidualna);

Kwestia powstania różnic kursowych wynikających z konwersji pożyczek w walucie obcej na kapitał spółki (interpretacja indywidualna);

Kwestia stosowania art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. do usług wsparcia w zakresie usług prawnych, usług w zakresie informacji oraz usług PR (interpretacja indywidualna);

Przesłanki uznania estońskiej spółki z o.o. za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 u.p.d.o.f. (interpretacja indywidualna).

VAT

Status gminy jako podatnika VAT w przypadku zbywania gminnych nieruchomości nabytych w drodze komunalizacji lub spadku (wyrok NSA);

Brak opodatkowania VAT czynności ustanowienia przez województwo na części nieruchomości nieodpłatnego użytkowania (interpretacja indywidualna).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_02_08_PT_Przekrój Podatkowy