PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Opła­ta roczna z tytułu odrolnienia grun­tów a wydatki kwalifiko­wane do objęcia pomocą publiczną (wyrok NSA);

Za­kres zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. w przypadku korzystania z usług podmiotów zewnętrznych (wyrok NSA);

Kwestia rozliczenia przy­chodów i kosztów między podmiota­mi powiązanymi na gruncie u.p.d.o.p. (wyrok WSA);

Kwestia stosowania art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. do kosztów świadczonych przez podmiot po­wiązany usług wsparcia produkto­wego i projektowego (wyrok WSA);

Obowiązek odrębnego ewidencjonowania i kalkulowania dochodu (poniesio­nej straty) przez przedsiębiorcę strefowego (interpretacja indywidualna);

Zastosowanie klucza przychodo­wego przewidzianego w art. 15 ust. 2 i 2a u.p.d.o.p. do kosztów pono­szonych przez oddział lub jednost­kę handlową (interpretacja indywidualna).

VAT

Sposób kwalifi­kacji na gruncie VAT poszczególnych czynno­ści dokonywanych w ramach zobowiązań wy­nikających z umowy komisu (wyrok NSA);

Kwa­lifikacja transakcji jako łańcucho­wej i jej konsekwencje podatkowe w świetle art. 86 ust. 8 i art. 25 ust. 2 u.p.t.u. (wyrok NSA);

Możliwość skorzystania z miesza­nej formy rozliczania podatku VAT od importu towarów (interpretacja indywidualna);

Moż­liwość zastosowania stawki 0% dla otrzymanej zaliczki w sytuacji, gdy wywóz towaru poza terytorium UE nastąpi w terminie dłuższym niż 2 miesiące od otrzymania tej zaliczki (interpretacja indywidualna).

Składki na ubezpieczenie społeczne

Przesłanki podlegania ubezpie­czeniom społecznym z tytułu kontraktu me­nedżerskiego (decyzja Oddziału ZUS).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_02_22_PT_Przekrój Podatkowy