PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

 • sposobu zaliczania do przychodów i kosztów uzyskania przychodów wyników na transakcjach zabezpieczających;
 • warunków zaliczenia zapłaconych odsetek do kosztów uzyskania przychodów w przypadku przejęcia długu (kredytu bankowego);
 • uznania umowy darowizny akcji na rzecz funduszu inwestycyjnego za czynność pozorną w świetle art. 199a Ordynacji Podatkowej będącą w istocie odpłatnym zbyciem akcji;
 • objęcia zakresem zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT wyłącznie świadczeń niepieniężnych (rzeczowych);
 • uznania ujemnych różnic kursowych powstałych w związku ze spłatą pożyczki w walucie obcej uzyskanej w celu nabycia udziałów za koszty finansowania dłużnego;
 • wyłączenia sprzętu komputerowego wraz z licencją dotyczących wdrażanego systemu w ramach pojedynczego przedsiębiorcy z zakresu prac rozwojowych w rozumieniu art. 4a pkt 28 ustawy CIT;
 • prawa do odliczenia VAT od wydatków o charakterze promocyjnym i inwestycyjnym poniesionych przez gminę w celu sprzedaży gruntów;
 • braku opodatkowania PCC wartości firmy (goodwill) w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa lub ZCP.

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii zastosowania art. 15e ust. 1 ustawy CIT w odniesieniu do usług wsparcia związanych z tzw. chmurą (w tym hosting), licencji użytkownika końcowego (end-user) oraz pozostałych usług;
 • momentu rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów odpisów na straty kredytowe utworzone na należności z tytułu udzielonych przez bank kredytów (pożyczek) oraz na należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek);
 • momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych przez spółkę w ramach płatności częściowych, na nabycie/wytworzenie środków trwałych, spełniające warunki określone w rozporządzeniu SSE;
 • podstawy opodatkowania VAT w przypadku sprzedaży towarów po cenie promocyjnej 1 zł oraz prawa do odliczenia VAT naliczonego przy ich zakupie;
 • uznania usług pakietów konferencyjnych za świadczenie kompleksowe oraz określenia miejsca opodatkowania ww. usług.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_10_21_PT_Przekrój Podatkowy