PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Prawo organu interpretacyjnego oceniającego skutki podatkowe przejęcia majątku polikwidacyjnego do odwołania się do przepisów k.s.h. regulujących zasady likwidacji spółki kapitałowej (wyrok NSA);

Skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową w świetle art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. (wyrok NSA);

Skutki podatkowe w CIT przekazania składników majątkowych w postaci nieruchomości należącej do likwidowanej spółki (interpretacja indywidualna).

VAT

Kwalifikacja na gruncie VAT zbycia gruntu zabudowanego na rzecz dzierżawcy, w sytuacji gdy budynek stanowi ekonomiczną własność dzierżawcy (wyrok NSA);

Kwestia solidarnej odpowiedzialności ubezpieczyciela otrzymującego płatność od dłużnika przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności w przypadku niewykonania zobowiązania podatkowego przez ubezpieczającego (interpretacja indywidualna).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_09_13_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy