PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Skutki podatkowe na gruncie u.p.d.o.p. podziału przez wydzielenie po stronie spółki przejmującej (wyrok NSA);

Możliwość uznania za koszt podatkowy odszkodowania wypłaconego przez spółkę tytułem naprawienia szkody wynikłej z jej zawinionego działania (wyrok NSA);

Brak zastosowania zwolnienia art. 17 ust. 1 pkt 57 u.p.d.o.p. w odniesieniu do przychodów funduszu z odsetek od sekurytyzowanych wierzytelności przysługujących od spółek osobowych (wyrok WSA);

Kwestia określenia statusu podatnika podatku u źródła należnego od dywidend wypłacanych przez polskie spółki w odniesieniu do menedżera, depozytariusza, subfunduszy oraz uczestników (interpretacja indywidualna);

Data powstania przychodu z tytułu prowizji w związku z zawartymi umowami o reasekurację bierną umów (polis) reasekurowanych od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (interpretacja indywidualna).

VAT

Split payment a obowiązki dłużnika w uldze na złe długi (interpretacja indywidualna).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_10_12_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy