PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Odsetki od wierzytelności kredytowych i opłaty kredytowe, które zostały sprzedane razem z wierzytelnością na rzecz innego podmiotu a koszty uzyskania przychodu (wyrok NSA);

Kwestia możliwości obniżenia stawek amortyzacyjnych za poprzednie lata podatkowe (wyrok WSA);

Zasady stosowania art. 15c ust. 14 pkt 1 u.p.d.o.p. dotyczącego nadwyżki kosztów finasowania dłużnego (wyrok WSA);

Kwestia zastosowania przez PGK uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, o których mowa w art. 25 ust. 6 u.p.d.o.p. (interpretacja indywidualna);

Kwestia możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 11a lit. d i lit. e u.p.d.o.p. (interpretacja indywidualna).

VAT

Ograniczenie rozliczenia VAT trzymiesięcznym terminem, o którym mowa w art. 86 ust. 10b pkt 2 i 3 w zw. ust. 10i u.p.t.u w kontekście zgodności z przepisami Dyrektywy 112 (wyrok WSA);

Kwestia braku prawa do wystawienia faktur korygujących w związku z wydaniem przez usługodawcę (usługobiorcom) bezpodstawnie uzyskanych korzyści (interpretacja indywidualna);

Kwestia braku zwolnienia z VAT usług wyceny spółek wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 u.p.t.u. (interpretacja indywidualna).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_12_21_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy