PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Skutki podatkowe w PIT nabycia warrantów w ramach programu motywacyjnego oraz skutki realizacji warrantów poprzez nabycie akcji/objęcie akcji (wyrok WSA);

Wykładnia art. 15e ust. 11 pkt 2 u.p.d.o.p. w powiązaniu z art. 8 ust. 2a u.p.t.u. i art. 28 Dyrektywy 112 (wyrok WSA);

Moment utraty statusu podatnika CIT przez PGK w przypadku rozwiązania umowy przez spółkę dominującą i spółki zależne poprzez zgodne oświadczenie stron złożone w formie aktu notarialnego w okresie istnienia PGK (interpretacja indywidualna).

VAT

Przesłanki zwolnienia z VAT usług świadczonych w ramach umowy dystrybucyjnej akcji i obligacji (interpretacja indywidualna);

Podatek od niektórych instytucji finansowych

Przesłanki zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 11 ust. 2 pkt 1 u.p.n.i.f. (wyrok NSA).

Składki na ubezpieczenia społeczne

Możliwość uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu umowy zlecenia kwot kar umownych (decyzja Oddziału ZUS).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 19_01_04_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy