PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Zastosowanie art. 7b ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.p. w przypadku pozostawienia odpowiedzialności za niewypłacalność dłużnika przy sprzedającym wierzytelności (wyrok WSA);

Wykładnia art. 15e ust. 1 w zw. art. 15e ust. 11 pkt 1 u.p.d.o.p. odnosząca się do wyłączenia limitowania kosztów uzyskania przychodów związanych z określonymi usługami o charakterze niematerialnym i prawnym (wyrok WSA);

Możliwość objęcia nabywania sublicencji od podmiotu powiązanego limitowaniem kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p.(wyrok WSA);

Kwalifikacja wydatków na zapewnienie zharmonizowanego procesu produkcji oraz systemu dostaw w grupie kapitałowej do katalogu kosztów z art. 15e ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. (wyrok WSA);

Ograniczenia z art. 15e u.p.d.o.p. a odpisy amortyzacyjne (wyrok WSA);

Zasady obliczania właściwego udziału dochodów w przychodach dla PGK (interpretacja indywidualna);

Przeprowadzenie transakcji połączenia w której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK a spółką przejmowaną spółka spoza PGK w świetle CIT (interpretacja indywidualna);

Sposób obliczania nadwyżki kosztów finansowania dłużnego (interpretacja indywidualna).

Składki na ubezpieczenia społeczne

Możliwość uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji wypłaconego byłemu członkowi zarządu po ustaniu umowy o zarządzanie (decyzja Oddziału ZUS).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 19_01_25_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy