PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Skutki podatkowe w CIT związane z przekazaniem udziałowcom spółki z o.o. niepieniężnych składników majątku w następstwie likwidacji tej spółki (wyrok NSA);

Przesłanki powstania zakładu spółki niemieckiej w Polsce w świetle art. 4a pkt 11 u.p.d.o.p. (wyrok WSA);

Kwestia obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku od odsetek z tytułu pożyczki udzielonej przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) (interpretacja indywidualna);

Kwestia uwzględniania wartości opłat za otrzymaną gwarancję kontraktową przy obliczaniu limitów, o których mowa w art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. (interpretacja indywidualna);

Przychody uzyskiwane w związku z świadczeniem usług na rzecz podmiotu powiązanego a przychody ze źródła zyski kapitałowe, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. (interpretacja indywidualna);

Ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. a koszty usług payment factory (interpretacja indywidualna).

Podatek od nieruchomości

Kwestia uznania użytkownika wieczystego za podatnika podatku od nieruchomości zarówno w zakresie gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym, jak i wzniesionych na nim budynków (wyrok NSA).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_03_01_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy