PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Możliwość uznania za należności licencyjne kwoty wypłaconej na podstawie ugody za bezprawne wykorzystanie wzoru (wyrok NSA);

Płatności z tytułu leasingu operacyjnego a koszty finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 u.p.d.o.p. (wyrok WSA);

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizujących wartość należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (interpretacja indywidualna);

Konsekwencje podatkowe w CIT w związku z objęciem przez spółkę przekształconą akcji tzw. bezpańskich, których nie objęli wspólnicy nieuczestniczący w spółce przekształconej, zaksięgowanych jako akcje własne (interpretacja indywidualna).

VAT

Możliwość uznania za kompleksową usługę pośrednictwa finansowego obsługi posprzedażowej w przypadku kredytów (wyrok NSA);

Kwestia uwzględniania przez spółkę z Luksemburga przy kalkulacji współczynnika proporcji przez polski oddział tej spółki obrotu deklarowanego do celów VAT w Luksemburgu (interpretacja indywidualna).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_03_15_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy