PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Zastosowanie art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p. do wypłaty środków z kapitału zapasowego (wyrok NSA);

Skutki podatkowe na gruncie u.p.d.o.p. przejęcia długu i przystąpienia do długu (wyrok WSA);

Wykładnia art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. g u.p.d.o.p. w kontekście odesłania do art. 24b ust. 1 u.p.d.o.p. (wyrok WSA);

Obowiązek obliczania kwoty pomniejszającej podstawę opodatkowania podatkiem od budynków z uwzględnieniem proporcji opisanej w art. 24b ust. 10 u.p.d.o.p. (interpretacja indywidualna);

Sposób rozliczenia zwrotu należności publicznoprawnych oraz opłat za użytkowanie wieczyste w przypadku umowy przewłaszczenia nieruchomości (interpretacja indywidualna);

Przypisanie do źródła przychodów przychodów osiąganych z tytułu udziału w zyskach spółek niebędących osobami prawnymi (interpretacja indywidualna);

Wynagrodzenie należne podmiotowi powiązanemu z tytułu nabycia licencji a koszt bezpośrednio związany z wytworzeniem towaru w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 u.p.d.o.p. (interpretacja indywidualna).

VAT

Znaczenie okoliczności samodzielnego zawierania umowy o zarządzenie nieruchomością dla oceny zorganizowania przenoszonego majątku jako ZCP. Zakres funkcji ochronnej interpretacji indywidualnej (wyrok NSA).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_03_29_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy