PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • braku możliwości kwalifikacji do kosztów podatkowych z tytułu sprzedaży wierzytelności pożyczkowych należności z tytułu naliczonych odsetek;
  • kwestii zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a i art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy CIT w stosunku do wierzytelności objętych sekurytyzacją;
  • kwalifikacji spółek z rajów podatkowych jako CFC;
  • braku możliwości kwalifikacji do kosztów podatkowych opłat licencyjnych za prawo do korzystania ze znaków towarowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 64 ustawy PIT;
  • ustalenia podstawy opodatkowania VAT z tytułu dostawy nieruchomości przez dłużnika na rzecz spółki w związku z przewłaszczeniem na zabezpieczenie;

a także interpretacje indywidualne dotyczące:

  • braku zastosowania ograniczenia uregulowanego w art. 15e ustawy CIT do wydatków ponoszonych przez spółkę powiązaną z tytułu przejęcia ryzyka gwarancyjnego;
  • braku opodatkowania VAT wynagrodzenia z tytułu wyrównania docelowego poziomu rentowności dystrybutora;
  • możliwości anulowania faktury niezaakceptowanej przez kontrahenta w przypadku braku możliwości zawarcia ugody;
  • kosztów obsługi kredytowej i usług wsparcia  w zakresie HR w świetle art. 15e ustawy CIT.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_04_08_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy