PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • sposobu zaliczania do przychodów i kosztów uzyskania przychodów wyników na transakcjach zabezpieczających;
  • warunków zaliczenia zapłaconych odsetek do kosztów uzyskania przychodów w przypadku przejęcia długu (kredytu bankowego);
  • uznania umowy darowizny akcji na rzecz funduszu inwestycyjnego za czynność pozorną w świetle art. 199a Ordynacji Podatkowej będącą w istocie odpłatnym zbyciem akcji;
  • objęcia zakresem zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT wyłącznie świadczeń niepieniężnych (rzeczowych);
  • uznania ujemnych różnic kursowych powstałych w związku ze spłatą pożyczki w walucie obcej uzyskanej w celu nabycia udziałów za koszty finansowania dłużnego;
  • braku opodatkowania PCC wartości firmy (goodwill) w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa lub ZCP.

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • kwestii zastosowania art. 15e ust. 1 ustawy CIT w odniesieniu do usług wsparcia związanych z tzw. chmurą (w tym hosting), licencji użytkownika końcowego (end-user) oraz pozostałych usług;
  • momentu rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów odpisów na straty kredytowe utworzone na należności z tytułu udzielonych przez bank kredytów (pożyczek) oraz na należności z tytułu udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów (pożyczek);
  • uznania wpłat na wydzielony fundusz dokonywane przez banki za pośrednictwem organizacji płatniczych w związku z uczestnictwem w programie za koszty uzyskania przychodu banku.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_10_21_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy