W dniu 15 grudnia 2016 r. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz.U. 2016, poz. 2039, dalej: rozporządzenie). W związku ze zmianą zakresu obowiązku koncesyjnego oraz wprowadzeniem nowego obowiązku uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących, a także objęciem obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo energetyczne...

czytaj dalej