TAX ALERT 30/2016 – NOWE OBOWIĄZKI DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OBEJMUJĄCĄ TOWARY ZAKLASYFIKOWANE DO PALIW CIEKŁYCH

W dniu 15 grudnia 2016 r. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz.U. 2016, poz. 2039, dalej: rozporządzenie).

W związku ze zmianą zakresu obowiązku koncesyjnego oraz wprowadzeniem nowego obowiązku uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących, a także objęciem obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo energetyczne m.in. szeregu towarów, które co do zasady nie są przeznaczone do celów paliwowych (napędowych lub opałowych), rekomendujemy dokonanie szczegółowej analizy skutków wprowadzonych zmian przez wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie towarów, które Minister Energii zaklasyfikował w rozporządzeniu do paliw ciekłych objętych obowiązkiem uzyskania koncesji lub wpisu do rejestru.

Zgodnie z rozporządzeniem, obowiązek uzyskania koncesji na wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucję, obrót, w tym obrót z zagranicą dotyczyć będzie paliw ciekłych oznaczonych następującymi kodami CN:

 • półprodukty rafineryjne: CN 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
 • gaz płynny (LPG): CN 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00, z wyłączeniem mieszanin propanu-
 • butanu uzyskiwanych w procesach uzdatniania płynów złożowych;
 • benzyny pirolityczne: CN 2710 12 11, 2710 12 15;
 • benzyny silnikowe: CN 2710 12 25, z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2207 20 00;
 • benzyny lotnicze: CN 2710 12 31;
 • paliwa typu benzyny do silników odrzutowych: CN 2710 12 70;
 • paliwa typu nafty do silników odrzutowych: CN 2710 19 21;
 • oleje napędowe: CN 2710 19 43, 2710 20 11;
 • lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe: CN 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;
 • ciężkie oleje opałowe: CN 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90
 • biopaliwa płynne (ciekłe):
 • a. CN 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych,
  b. inne niż wymienione w lit. a biopaliwa płynne (ciekłe) bez względu na kod CN, z wyłączeniem
  biopaliw płynnych stanowiących dodatki do paliw ciekłych.

Z kolei wpisu do rejestru podmiotów przywożących wymagał będzie przywóz paliw ciekłych podlegających koncesjonowaniu (wymienionych powyżej) oraz paliw ciekłych oznaczonych następującymi kodami CN:

 • smary: CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99;
 • gaz płynny (LPG): CN 2901 10 00;
 • ciężkie oleje opałowe: CN 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99;
 • inne nafty: CN 2710 19 25, 2710 19 29;
 • benzyny lakowe i przemysłowe: CN 2710 12 21, 2710 12 25.

W związku z wydaniem rozporządzenia zaczynają biec terminy przewidziane w ustawie z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1165),wprowadzającej tzw. pakiet energetyczny mający na celu ograniczenie szarej strefy w branży paliwowej. W szczególności, podmioty prowadzące działalność wymagającą wpisu do rejestru podmiotów przywożących oraz podmioty prowadzące działalność podlegającą koncesjonowaniu mają obowiązek w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia (tj. od 16 grudnia 2016 r.) złożenia wniosku o wpis do rejestru / zmianę lub udzielenie koncesji. Na podmioty te nałożone zostały także nowe obowiązki informacyjne i sprawozdawcze.

Zwracamy uwagę, że prowadzenie działalności z naruszeniem obowiązku uzyskania koncesji lub wpisu do rejestru podmiotów przywożących wiąże się ryzykiem nałożenia grzywny do 5.000.000 zł albo karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 (w przypadku braku wymaganej koncesji) lub grzywny do 2.500.000 zł (w przypadku braku wymaganego wpisu do rejestru podmiotów przywożących).