Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia prawnopodatkowe ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 [Dz.U. z 15 maja 2020 r. Poz. 875, dalej: „Nowelizacja”], która stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej (obecnie zwana jest również Tarczą Antykryzysową 3.0).

1. Odwieszenie biegu terminów

– Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID uległ zawieszeniu bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w:

  • postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych;
  • postępowaniach egzekucyjnych;
  • postępowaniach i kontrolach podatkowych;
  • kontrolach celno-skarbowych;

jak również bieg określonych terminów materialnoprawnych.

– Zgodnie z Nowelizacją ww. terminy, których bieg:

  • nie rozpoczął się, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy Antykryzysowej 3.0, co nastąpiło 16 maja 2020 r.;
  • uległ zawieszeniu, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy Antykryzysowej 3.0 (jw.);

niezależnie od dalszego trwania stanu epidemii czy zagrożenia epidemicznego.

– Jednocześnie, w związku z uchyleniem przez Nowelizację ww. przepisów o zawieszeniu biegu terminów – ze skutkiem wejścia tej ustawy w życie, należy przyjąć, że „nowe” terminy zaczynają już biec niezależnie od ww. 7-dniowego okresu karencji, a wiec od razu.

2. Zwolnienie ze składek ZUS/NFZ dla samozatrudnionych

– Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie (tzw. samozatrudnieni), będą mogli złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek na ZUS oraz na ubezpieczenie zdrowotne za kwiecień i maj 2020 r., jeżeli prowadzili działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r., a jednocześnie:

  • ich przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (15 681 zł) oraz
  • ich dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, nie przekroczył 7 000 zł.

3. Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie zdrowotne dla korzystających z tzw. ulgi na start

– Krąg przedsiębiorców mogących skorzystać ze zwolnienia z obowiązku płacenia nieopłaconych  składek na ubezpieczenie zdrowotne został poszerzony o osoby korzystające z tzw. ulgi na start, tj. osoby, które rozpoczęły działalność po raz pierwszy albo podejmują ją po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej zawieszenia lub zakończenia i przez okres 6 miesięcy od podjęcia działalności nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

– Płatnicy opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r., jeżeli rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r., a ich przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, nie będzie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (15 681 zł). W przypadku gdy płatnik uzyska w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, przychód wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, będzie mógł on skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, jeśli jego dochód w tym miesiącu nie przekroczył 7 000 zł.

– Z nowowprowadzonych zwolnień z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za kwiecień i maj 2020 r. będzie można skorzystać również wtedy, gdy należności te zostały już opłacone. Opłacone należności podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

4. Odroczenie złożenia zeznania w zakresie daniny solidarnościowej

– Osoby fizyczne będą mogły złożyć zeznania o wysokości daniny solidarnościowej oraz wpłacić należną daninę do dnia 1 czerwca 2020 r.; w takim przypadku złożenie zeznania traktowane będzie jako złożenie tzw. czynnego żalu.

– Z literalnego brzmienia przepisu nie wynika możliwość uniknięcia ewentualnych odsetek za zwłokę, przy czym zaniechanie poboru takich odsetek będzie mogło zostać dokonane w formie rozporządzenia. Projekt stosownego rozporządzenia został już przygotowany, natomiast na chwilę obecną nie doszło jeszcze do jego ogłoszenia.

– Warto zauważyć, że co do zasady termin na złożenie zeznania o wysokości daniny solidarnościowej oraz wpłatę tej daniny za 2019 r. upłynął 30 kwietnia br. – tym samym w praktyce zmiana ta nie będzie miała wpływu na osoby, które dokonały już terminowego rozliczenia daniny solidarnościowej.

5. Możliwość skorzystania ze świadczenia postojowego przez nowych przedsiębiorców

– Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r., będą mogli ubiegać się o świadczenie postojowe z ZUS. Dotychczas takie świadczenie dotyczyło wyłącznie przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 1 lutego 2020 r. W celu uzyskania świadczenia konieczne jest spełnienie pozostałych warunków (wystąpienie przestoju w prowadzeniu działalności oraz jej zwieszenie lub określony spadek przychodów).

6. Podatek cyfrowy

– Nowelizacja wprowadza tzw. „podatek cyfrowy”, czyli obowiązek uiszczania wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej [dalej: Instytut] w postaci 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy.

– W przypadku podmiotów posiadających siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a  świadczących usługi w zakresie VOD, wpłata na rzecz Instytutu ustalana jest na podstawie przychodów uzyskiwanych na terytorium Polski.

– Zwolnienie od uiszczania niniejszej wpłaty na rzecz Instytutu, dotyczy:

  • mikroprzedsiębiorców;
  • dostawców prowadzących usługi o niewielkim zasięgu (są to podmioty, których liczba użytkowników wszystkich udostępnianych publicznie przez nich audiowizualnych usług medialnych na żądanie w roku poprzedzającym rok, w którym jest ustalany obowiązek wpłaty na rzecz Instytutu, nie przekroczyła 1% abonentów usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu).

– Należy także wskazać, że omawiana wpłata na rzecz Instytutu stanowi koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w dacie ich poniesienia.

– Przepisy dotyczące podatku cyfrowego wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

KONATKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Andrzej Taudul
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839

Piotr Korszla
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966