Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 15 grudnia 2020 r. poz. 2255], która stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej (obecnie zwana jest również Tarczą Antykryzysową 6.0).

Wsparcie COVID-19

Tarcza Antykryzysowa 6.0. w zakresie regulacji o charakterze wsparcia finansowego dla konkretnych, indywidualnych podmiotów ma charakter tarczy branżowej, tj. co do zasady, o wsparcie, o którym mowa niżej w części „Wsparcie COVID-19” mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą o określonym kodzie PKD. Co istotne, określony przez ustawodawcę kod PKD musi być kodem zadeklarowanym jako kod przeważającej działalności przedsiębiorcy.

Wsparcie finansowe, o które można się ubiegać w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0. dotyczy podmiotów z branż m.in.: gastronomicznej i cateringowej; fitness; targowej; estradowej; artystycznej; filmowej; sprzedaży detalicznej na straganach i targowiskach; sprzedaży detalicznej odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych; kulturalno-rozrywkowej; sportowo-rekreacyjnej; fotograficznej; fizjoterapeutycznej; edukacyjnej; taksówek osobowych; usług pralni; pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; usług w zakresie rezerwacji.

Przed złożeniem wniosku o konkretną formę pomocy należy każdorazowo przeanalizować listę kodów PKD nią objętych, bowiem zakres pomocy dla poszczególnych rodzajów działalności minimalnie się od siebie różni.

Poniżej przedstawiamy listę głównych form wsparcia ustanowionych na mocy Tarczy Antykryzysowej 6.0.

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników

 • Przedsiębiorcy prowadzący na 30 września 2020 r. działalność mieszczącą się w określonym kodzie PKD będą mogli złożyć wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników.
 • Możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników została uzależniona od spełnienia następujących warunków:

– przychód z działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy (w następstwie wystąpienia COVID-19) co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;

– do końca trzeciego kwartału 2019 r. przedsiębiorca terminowo regulował zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatnik zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności;

– nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości;

– nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

 • Dofinansowanie nie będzie przysługiwać za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.
 • Dofinansowanie będzie wynosić miesięcznie 2 000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy i będzie przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy.
 • Dofinansowanie nie będzie przysługiwać do wynagrodzeń pracowników:

– których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

– zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

 • Wniosek należy złożyć do 28 lutego 2021 r.
 • Ponadto, należy zauważyć, iż Tarcza 6.0. zmodyfikowała ostateczny termin na składanie wniosków o dofinansowanie na ochronę miejsc pracy przewidzianych w poprzednich Tarczach Antykryzysowych. Mianowicie ustanowiono ostateczny termin 10 czerwca 2021 r.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności

 • Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy prowadzący na 30 września 2020 r. działalność mieszczącą się w określonym kodzie PKD będą mogli uzyskać jednorazową dotację w wysokości 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej.
 • Dotacja będzie udzielana na wniosek przedsiębiorcy złożony do 31 stycznia 2021 r.
 • Potencjalny beneficjent dotacji będzie musiał spełnić następujące warunki:

– uzyskanie przychodu z prowadzonej działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.;

– niezawieszenie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 roku.

 • Dotacja nie będzie podlegała zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Przy czym dotacja będzie podlegała zwrotowi, jeżeli np. przedsiębiorca wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem.

Zwolnienia z opłacenia składek ZUS za listopad 2020 r.

 • Płatnicy składek prowadzący na 30 września 2020 r. działalność mieszczącą się w określonym kodzie PKD będą mogli złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za listopad 2020 r.
 • Uzyskanie zwolnienia ze składek będzie możliwe, jeżeli:

– wnioskodawca był zgłoszony jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r.;

– przychód z tej działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.;

– deklaracja rozliczeniowa i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. zostaną złożona najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. (niniejsze nie dotyczy przypadku, gdy płatnik jest zwolniony z obowiązku ich składania).

 • Wniosek o ww. zwolnienie należy złożyć do 31 stycznia 2021 r.

Dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

 • Osobie prowadzącej na 30 września 2020 r. działalność gospodarczą mieszczącą się w określonym kodzie PKD będzie przysługiwało prawo do dodatkowego jednorazowego świadczenia postojowego.
 • Warunkiem uzyskania dodatkowego świadczenia postojowego będzie:

– uprzednie skorzystanie ze świadczenia postojowego w ramach poprzednich Tarcz Antykryzysowych;

– uzyskanie przychodu z działalności gospodarczej w październiku albo listopadzie 2020 r. w wysokości niższej co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

 • Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacane świadczenie postojowe (tj. 2 080 zł albo 1 300 zł).
 • Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Dodatkowe świadczenia postojowe dla branży turystyczno-rekreacyjnej – rozszerzenie numerów PKD

 • Na mocy Tarczy Antykryzysowej 6.0. rozszerzono także o 3 kody PKD (hotele i podobne obiekty zakwaterowania; działalność organizatorów turystyki; działalność obiektów sportowych) możliwość wnioskowania o dodatkowe świadczenie postojowe ustanowione na mocy poprzednich Tarcz Antykryzysowych.
 • Warunkami uzyskania tego rodzaju wsparcia jest:

– uprzednie skorzystanie ze świadczenia postojowego w ramach działań antycovidowych, tj. otrzymanie co najmniej jednego świadczenia postojowego;

– uzyskanie przychód z działalności gospodarczej w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższego co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 roku.

 • Wniosek należy złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Określenie terminu na składanie wniosków o niektóre formy wsparcia ustanowione w poprzednich Tarczach Antykryzysowych

 • Końcowo warto podkreślić, iż Tarcza 6.0. określiła ostateczny termin na składanie wniosków o niektóre formy wsparcia przewidziane w poprzednich Tarczach Antykryzysowych. Dotyczy to form pomocy przewidzianych w art. 15zzb-15zze oraz art. 15 zze2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. m.in. wsparcia w postaci dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek ZUS; dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; jednorazowych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców – udzielanych na podstawie umowy zawieranej ze starostą).
 • Ostatecznym terminem na złożenie wniosków będzie 10 czerwca 2021 r.

Zagadnienia podatkowe

Możliwość wprowadzenia ulg w podatku od nieruchomości

 • Rada Gminy została upoważniona do wprowadzenia także za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości dla:

– gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej względem przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, a także

– gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności względem organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Uprzednio Rada Gmina była upoważniona do wprowadzenia takiego zwolnienia tylko za część roku 2020 r.

 • Ponadto Rada Gminy będzie mogła także przedłużyć:

– przedsiębiorcom oraz

–  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r., nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

Zawieszenie opłaty targowej

 • Przez cały 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa uregulowana w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opłata ta jest pobierana od podmiotów prowadzących sprzedaż na targowiskach.

Zagadnienia z zakresu postępowań przed organami administracji publicznej

Możliwość wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw

 • Organ administracji publicznej będzie uprawniony w okresie obowiązywania stanu epidemii COVID-19 do wstrzymania biegu terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 • Zawiadomienie stron o wstrzymaniu biegu terminów nastąpi poprzez umieszczenie stosownej informacji w BIP na stronie podmiotowej organu, na stronie internetowej organu oraz w widocznym miejscu w siedzibie organu. Ogłoszenie takiego zawiadomienia wyłączy możliwość wywodzenia wobec organ administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Powiadomienia o uchybieniu terminów

 • Organy administracji publicznej zostały zobowiązane w okresie obowiązywania stanu epidemii COVID-19 do zawiadamiania strony o uchybieniu przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

–  od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed organem administracji publicznej;

– do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki;

– przedawnienia;

– których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie;

– zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony;

– do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966