Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia podatkowo-prawne projektu z dnia 21 marca ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z treścią projektu, tarcza antykryzysowa wprowadzić ma m.in. następujące zmiany:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

 • ustawa nie przewiduje odroczenia terminu na złożenie zeznania podatkowego za 2019 r. oraz terminu zapłaty zaliczek na podatek CIT – deklaracja CIT-8 powinna zostać złożona w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego (co do zasady do końca marca);
 • w przypadku poniesienia w 2020 r. straty podatkowej oraz spadku przychodów podatkowych o co najmniej 50% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku poprzednim, istniała będzie możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodów uzyskanych w 2019 r. – maksymalnie do kwoty 5 mln zł;
 • wprowadzone zostanie zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020 r. przychodów z tytułu: wsparcia gwarancyjnego i dopłat do kredytów oraz dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy COVID-19;
 • w przypadku przekazania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a także na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, możliwe będzie odliczenie ich od dochodu (za rok 2020);
 • w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19  oraz uzyskania w danym okresie rozliczeniowym przychodów niższych o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, podatnik będący dłużnikiem nie będzie zobowiązany do zwiększenia dochodu przy obliczenia zaliczki na podatek CIT, zgodnie z obecnymi przepisami o tzw. zatorach płatniczych;
 • w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19  oraz uzyskania w danym miesiącu przychodów niższych o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego podatek od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. będzie można zapłacić do 20 lipca 2020 r.;
 • „mali podatnicy” którzy opłacali zaliczki na podatek CIT w formie uproszczonej (w jednakowej wysokości) będą mogli opłacać zaliczki na zasadach ogólnych za miesiące marzec-grudzień 2020 r.;
 • wydłużony zostanie termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony na tzw. białej liście – z 3-dniowego do 14-dniowego.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

 • ustawa przewiduje przesunięcie terminu płatności podatku PIT od wypłaconych w marcu oraz kwietniu wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców do 1 czerwca 2020 r.

Podatek od towarów i usług (VAT)

 • ustawa nie przewiduje odroczenia terminów do złożenia deklaracji VAT oraz zapłaty podatku VAT;
 • z dniem 1 kwietnia 2020 r. planowane jest wejście w życie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT, który zastąpić ma deklarację VAT-7 – projekt zakłada przesunięcie tego terminu do 1 lipca 2020 r.;
 • z dniem 1 kwietnia 2020 r. planowane jest wejście w życie przepisów dot. Wiążących Informacji Stawkowych – decyzji określających prawidłową klasyfikację danego towaru/usługi na gruncie podatku VAT – projekt zakłada przesunięcie tego terminu do 1 lipca 2020 r. Oznacza to, że do tego czasu właściwa stawka podatku VAT będzie ustalana na zasadach dotychczasowych, na podstawie klasyfikacji na gruncie PKWiU.

Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS)

 • w projekcie nie zostało zamieszczone zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS, natomiast zgodnie z zapowiedzą Prezydenta projekt ma zostać uzupełniony o czasowe (prawdopodobnie 3-miesięczne) zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS przez samozatrudnionych (możliwe, że obejmie również część pozostałych przedsiębiorców, w szczególności mikroprzedsiębiorców);
 • projekt przewiduje również możliwość złożenia przez zleceniobiorcę wniosku do ZUS, za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego, o wypłatę jednorazowego świadczenia postojowego (za okres przestoju w prowadzeniu działalności przez co najmniej 30 dni kalendarzowych). Świadczenie to, co do zasady, wypłacane będzie w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. oraz finansowane z Funduszu Pracy;
 • projekt przewiduje konieczność informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (rozwiązanie to ma wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2021 r.).

Przepisy proceduralne

 • w odniesieniu do wniosków o odroczenie/rozłożenia na raty należności podatkowych oraz ZUS‑owskich złożonych w okresie obowiązywania stanu epidemii albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu nie będzie ustalana opłata prolongacyjna;
 • termin na wydanie interpretacji indywidualnej w odniesieniu do nierozpatrzonych wniosków złożonych przed zakończeniem stanu epidemii zostanie przedłużony do 6 miesięcy;
 • w odniesieniu do raportowania schematów transgranicznych projekt nie przewiduje wprowadzenia zmian. Natomiast w odniesieniu do schematów innych niż transgraniczne, które co do zasady podlegają raportowaniu w terminie 30 dni, projekt przewiduje zawieszenie biegu  terminów raportowania w okresie od dnia 31 marca do dnia 30 czerwca 2020 r.;
 • co do zasady, projekt nie przewiduje automatycznego zawieszenia postępowań oraz kontroli podatkowych, jak również kontroli celno-skarbowych. Wprowadza on natomiast możliwość grupowego zawieszenia ww. postępowań w drodze rozporządzenia.

Podatek bankowy

 • zgodnie z projektem wartość aktywów wynikających z umów kredytowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 nie będzie wliczała się do podstawy opodatkowania podatkiem bankowym.

Podatek od sprzedaży detalicznej

 • ustawa przewiduje odroczenie opodatkowania podatkiem do sprzedaży detalicznej z 1 lipca 2020 r. do 1 stycznia 2021 r.

Podatek od nieruchomości

 • zgodnie z ustawą gminy będą mogły wprowadzić zwolnienie z podatku od nieruchomości na rzecz wybranych grup przedsiębiorców, którzy ponieśli negatywne skutki ekonomiczne w związku z COVID-19.

Użytkowanie wieczyste

 • projekt przewiduje przesunięcie do 30 czerwca 2020 r. terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (termin zapłaty, co do zasady, przypada 31 marca każdego roku) oraz opłat za rok 2020  z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

 • projekt przewiduje odroczenie z 13 kwietnia 2020 r. do 13 lipca 2020 r. terminu na zgłoszenie informacje o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zgodnie z regulacjami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Sprawozdania finansowe

 • projekt nie przewiduje automatycznego przesunięcia terminów związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, zawiera natomiast możliwość odroczenia terminów w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań finansowych w drodze rozporządzenia. Na chwilę obecnej projekt wspomnianego rozporządzenia nie został opublikowany.

Dofinansowania

 • w przypadku gdy pracodawca zatrudnia pracowników objętych przestojem ekonomicznym (niewykonujących pracy z przyczyn niezależnych od nich) może on wypłacić im wynagrodzenie obniżone o nie więcej niż 50% (przy czym nie niższe od minimalnej pensji). Wspomniane wynagrodzenie (wraz z narzutem na wynagrodzenie) jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50% wynagrodzenia minimalnego;
 • w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 pracodawca może ograniczyć wymiar czasu pracy o 20 %. Wynagrodzenie (wraz z narzutem na wynagrodzenie) wypłacane w tym okresie podlega dofinansowaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia. Kwota dofinansowania nie może jednakże przekroczyć 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS;
 • w odniesieniu do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców ustawa przewiduje możliwość dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie umowy zawartej ze starostą; wysokość dofinansowania uzależniona jest stopnia spadku obrotów przedsiębiorcy i może wynieść maksymalnie 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia/pracownik.

Czynsze

 • w okresie, w którym najemca lokalu w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 nie prowadził działalności z uwagi na prawny zakaz/ograniczenie, jego czynsz ulegnie obniżeniu o 90%;
 • w odniesieniu do umów najmu, których termin upływał pomiędzy dniem wejścia w życie tarczy antykryzysowej a 30 czerwca 2020 r. ustawa przewiduje możliwość złożenia przez najemcę oświadczenia o przedłużeniu czasu trwania umowy najmu do dnia 30 czerwca 2020 r. na warunkach dotychczasowych;
 • za wyjątkiem ściśle określonych przypadków projekt przewiduje zakaz wypowiadania najemcy umów najmu oraz wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Jednocześnie należy wskazać, że projekt ustawy dot. tarczy antykryzysowej znajduje się obecnie na wstępnym etapie prac i może ulec daleko idącym modyfikacjom.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Andrzej Taudul
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839

Piotr Korszla
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966