Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia tzw. tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

Na tarczę finansową składają się w istocie dwa rządowe programy wsparcia finansowego przedsiębiorstw:

 • Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm
 • Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm

których podstawa prawna uregulowana została w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju [Dz.U. z 2019 r. poz. 1572 ze zm.], pozwalającym Radzie Ministrów na powierzenie PFR realizacji tego typu programów. Tym samym – w przeciwieństwie do dotychczasowych rozwiązań antykryzysowych – najprawdopodobniej tarcza finansowa nie zostanie uregulowana bezpośrednio w ustawie.

Główne założenia tarczy finansowej zostały już opublikowane, natomiast szczegółowe zasady programu zostaną podane po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na jego realizację. Z uwagi na powyższe, poszczególne rozwiązania tarczy finansowej mogą jeszcze ulec modyfikacjom.

W kolejnych tax alertach będziemy informować Państwa o ewentualnych zmianach i dodatkowych wyjaśnienia obecnych wątpliwości co do sposobu realizacji i zakresu oferowanego wsparcia.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Andrzej Taudul
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839

Piotr Korszla
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm

Adresaci programu

Ze wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy łącznie spełniać będą następujące warunki:

– zaliczają się do tzw. dużych przedsiębiorców tj.

 • zatrudniają co najmniej 250 pracowników (zgodnie z objaśnieniami PFR ma to dotyczyć całkowitego zatrudnienia w grupie kapitałowej);
 • ich obrót przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa przekracza 43 mln EUR (zgodnie z objaśnieniami PFR ma to dotyczyć obrotu i sumy bilansowej w ujęciu skonsolidowanym);
 • warto zauważyć, że w niektórych przypadkach ze wsparcia będą mogli skorzystać również przedsiębiorcy niespełniający powyższych warunków;

– doszło u nich do jednej z następujących sytuacji:

 • spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku;
 • utraty zdolności produkcji/świadczenia usług albo odbioru produktów/usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
 • braku otrzymania płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;
 • braku dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego;
 • wzięcia udziału w Programie Sektorowym;

(z uwagi na obecne brzmienie zapisów zawartych w broszurze informacyjnej PFR nie możemy wykluczyć, iż powyższe warunki będą musiałby być spełnione łącznie)

– nie zostało wobec nich otwarte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne;

– ich beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) jest podmiot będący polskim rezydentem i rozliczający podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Polski (wydaje się, że warunek ten może zostać uznany za spełniony w przypadku przeniesienia rezydencji podatkowej do Polski w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia; z uwagi na nieprecyzyjne określenie tego warunku, trudno obecnie jednoznacznie stwierdzić, którzy przedsiębiorcy będą mogli go spełnić);

– prowadzili działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;

– na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (nie dotyczy odroczeń/rozłożenia na raty);

– nie prowadzą określonych rodzajów działalności:

 • produkcji i handlu bronią oraz amunicją,
 • w zakresie produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;
 • w zakresie obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych, np. wyroby tytoniowe, hazard, testy na zwierzętach.

PFR może również uzależniać wysokość udzielanego wsparcia finansowego od zobowiązań w zakresie utrzymania określonego poziomu zatrudnienia. Zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami, obecnie nie przedstawiono jeszcze szczegółów odnośnie tego warunku.

Rodzaje i sposób uzyskania wsparcia

W ramach programu przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z trzech rodzajów wsparcia:

 • Finansowania płynnościowego;
 • Finansowania preferencyjnego;
 • Finansowania inwestycyjnego.

W celu uzyskania wsparcia przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do PFR. Warto zauważyć, iż pomimo że program nie został jeszcze uruchomiony, możliwe jest już składanie wstępnych wniosków o udzielenie finansowania.

Finansowanie płynnościowe

Przedsiębiorca może uzyskać Finansowanie płynnościowe w terminie do 31 grudnia 2020 r. Może mieć ono formę:

– pożyczki;

– skupu należności lub wierzytelności;

– obligacji;

– gwarancji.

Maksymalny okres finansowania płynnościowego wynosił będzie 2 lata z możliwością przedłużenia o rok.

Udzielenie finansowania będzie miało charakter odpłatny, oparty o stawkę WIBOR 3M i marżę uzależnioną od okresu finansowania – maksymalnie 1,8%.

Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać finansowanie w kwocie odpowiadającej prognozowanej luce płynności, powstałej w szczególności na skutek COVID-19, przy czym nie więcej niż 1 mld PLN.

Przedsiębiorca może przeznaczyć dofinansowanie na regulowanie bieżących płatności przez przedsiębiorstwo, w tym:

– wynagrodzeń;

– zakupu towarów i materiałów lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi;

– zobowiązań publiczno-prawnych;

– innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w umowie z PFR.

Przedsiębiorca nie może natomiast przeznaczyć finansowania na:

– dokonywanie płatności do właścicieli lub podmiotów powiązanych, o ile rozliczenia nie są dokonywane w toku normalnej działalności i jest to dozwolone umową zawartą z PFR;

– nabycie udziałów lub akcji w celu ich umorzenia;

– fuzje i przejęcia;

– refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego.

Przedsiębiorca będzie dokonywał spłaty kapitału w oparciu o ustalony harmonogram spłat, w zależności od oceny prognoz finansowych. PFR może mieć prawo do konwersji finansowania na kapitał.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania przedsiębiorcy określać będzie umowa.

Finansowanie preferencyjne

Przedsiębiorca może uzyskać Finansowanie preferencyjne w terminie do 31 grudnia 2020 r., w formie pożyczki umarzalnej do wysokości 75% jej wartości. Umorzenie jako finansowanie bezzwrotne ma na celu częściowe lub całkowite pokrycie szkody poniesionej przez przedsiębiorcę na skutek choroby COVID-19 oraz może być udzielane do szacowanej wysokości tej szkody. Wysokość kwoty umorzenia może zostać dodatkowo uzależniona od warunku utrzymania poziomu zatrudnienia.

W celu uzyskania tego finansowania przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

– przedstawić plan restrukturyzacji i projekcje finansowe, uwiarygadniające uzyskanie rentowności finansowej po zakończeniu kryzysu w związku z COVID-19 oraz przejść pozytywnie proces uproszczonego badania (tzw. due diligence) prowadzonego przez PFR oraz

– odnotować gotówkową stratę na sprzedaży w co najmniej jednym miesiącu przypadającym po 29 lutego 2020 r.

lub

– odnotować wzrost prognozowanego poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa na skutek choroby COVID-19 do poziomu, który zagraża jego stabilności finansowej.

Maksymalny okres spłaty pożyczek preferencyjnych wynosi 3 lata, z opcją ich przedłużenia o rok.

Udzielenie finansowania będzie miało charakter odpłatny, oparty o stawkę WIBOR 3M i marżę uzależnioną od okresu finansowania – maksymalnie 1,8%.

Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać finansowanie w kwocie odpowiadającej prognozowanej luce płynności, powstałej w szczególności na skutek COVID-19, przy czym nie więcej niż 750 mln PLN.

Przedsiębiorca może przeznaczyć finansowanie na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa oraz działania restrukturyzacyjne.

Przedsiębiorca nie może natomiast przeznaczyć finansowania na:

– dokonywanie płatności do właścicieli lub podmiotów powiązanych, o ile rozliczenia nie są dokonywane w toku normalnej działalności i jest to dozwolone umową zawartą z PFR;

– nabycie udziałów lub akcji w celu ich umorzenia;

– fuzje i przejęcia;

– refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego.

Przedsiębiorca będzie dokonywał spłaty kapitału w oparciu o ustalony harmonogram spłat, w zależności od oceny prognoz finansowych. PFR może mieć prawo do konwersji finansowania na kapitał.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania przedsiębiorcy określać będzie umowa.

Finansowanie inwestycyjne

Przedsiębiorca może uzyskać Finansowanie inwestycyjne w terminie do 31 grudnia 2020 r. Może być ono udzielane w szczególności poprzez nabycie/objęcie przez PFR następujących instrumentów kapitałowych:

– udziałów;

– akcji;

– warrantów subskrypcyjnych;

– obligacji lub pożyczek zamiennych na akcje

W ramach finansowania PFR może obejmować ww. instrumenty kapitałowe

– na zasadach rynkowych lub

– w ramach pomocy publicznej (maksymalna kwota finansowania PFR nie może w takim przypadku przekroczyć straty finansowej przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19)

Objęcie instrumentów kapitałowych na zasadach rynkowych może nastąpić w jeden z następujących sposobów:

– od emitentów na rynku regulowanym (PFR nie może objąć więcej niż 50% emisji)

– przedsiębiorstw na rynku prywatnym (PFR nie może objąć więcej niż 50% emisji)

– na innych zasadach, z zastrzeżeniem spełnienia Testu Prywatnego Inwestora

W celu uzyskania tego finansowania przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

– przedstawić wieloletnią strategię lub plan restrukturyzacji, uwiarygadniające osiągnięcie rentowności finansowej;

– przedstawić projekcje finansowe oraz, w przypadku finansowania w ramach pomocy publicznej, wyliczenia Straty Finansowej na skutek COVID-19;

– uzyskać pozytywny wynik procesu uproszczonego lub potwierdzającego badania przeprowadzonego przez PFR lub w formie tzw. vendors due dilligence.

Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm

Adresaci programu

Ze wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełniać będą następujące warunki:

– zatrudniają minimum 1 pracownika (z wyłączeniem właściciela) oraz maksymalnie 9 pracowników, a ich roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR [dalej: Mikrofirmy];

– zatrudniają minimum 10 oraz maksymalnie 249 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR [dalej: MŚP].

Ponadto, by móc skorzystać z programu, przedsiębiorcy:

– muszą w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. odnotować minimum 25% spadek obrotów w porównaniu do poprzedniego lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku;

– nie mogą mieć otwartego postępowania upadłościowego, likwidacyjnego albo restrukturyzacyjnego;

– muszą prowadzić działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;

– na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegali z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (nie dotyczy odroczeń/rozłożenia na raty);

– ich beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) jest podmiot będący polskim rezydentem i rozliczający podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Polski (wydaje się, że warunek ten może zostać uznany za spełniony w przypadku przeniesienia rezydencji podatkowej do Polski w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia; z uwagi na nieprecyzyjne określenie tego warunku, trudno obecnie jednoznacznie stwierdzić, którzy przedsiębiorcy będą mogli go spełnić);

– nie prowadzą określonych rodzajów działalności:

 • produkcji i handlu bronią oraz amunicją,
 • w zakresie produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;
 • w zakresie obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych, np. wyroby tytoniowe, hazard, testy na zwierzętach.

Rodzaje i sposób uzyskania wsparcia

W ramach programu przedsiębiorca, będący Mikrofirmą lub MŚP może uzyskać wsparcie w postaci subwencji finansowych, które powinny zostać przeznaczone na:

– pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (z wyjątkiem kosztów dotyczących nabycia w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy);

– przedterminową spłatę kredytów (maksymalnie do 25% wartości subwencji).

Przedsiębiorca nie może przeznaczyć otrzymanych środków na płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

Zgodnie z założeniami Programu, w celu uzyskania subwencji przedsiębiorca będzie mógł złożyć wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej w wybranych bankach. Na chwilę obecną nie opublikowano jeszcze listy wspomnianych banków.

Tarcza Finansowa dla Mikrofirm

Wysokość wsparcia

Kwota wsparcia dla Mikrofirm jest obliczana jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji. Uzależnienie kwoty od liczby zatrudnionych ma na celu dostosowanie wsparcia do skali działalności tego przedsiębiorstwa. Bazowa kwota subwencji jest natomiast uzależniona od wielkości spadku przychodów danej firmy (maksymalnie wynosić będzie 36 000 PLN przy spadku przychodów o 75-100%). W konsekwencji, przedsiębiorca będący Mikrofirmą będzie mógł uzyskać w ramach programu maksymalnie 324 000 PLN.

Zasady zwrotu wsparcia

Otrzymana przez danego przedsiębiorcę pożyczka (subwencja) może zostać umorzona do wysokości 75% wartości subwencji na koniec dwunastego miesiąca kalendarzowego (od dnia jej udzielenia). Możliwość umorzenia subwencji występuje w przypadku:

– kontynuowania przez przedsiębiorcę działalności w ciągu kolejnych 12 miesięcy od udzielenia subwencji – umorzenie w wysokości 25%;

– utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od udzielenia subwencji – umorzenie do wysokości 50%. Zmniejszenie zatrudnienia powoduje, że procent umorzonej subwencji jest odpowiednio niższy.

Część subwencji, która podlega zwrotowi, należy spłacić w 24 równych, miesięcznych ratach, począwszy od trzynastego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji.

Tarcza Finansowa dla MŚP

Wysokość wsparcia

Wparcie dla MŚP jest określane procentowo w relacji do poziomu przychodów w 2019 r. oraz zależy od spadku tych przychodów w związku z chorobą COVID-19 względem wartości za rok obrotowy 2019. Wartości subwencji finansowej mogą przyjąć 4%, 6% lub 8% wartości przychodów przy odpowiednio ich spadku o minimum 25%, 50% i 75%.

Maksymalnie wysokość subwencji może wynieść 3,5 mln PLN.

Zasady zwrotu wsparcia

Otrzymana przez danego przedsiębiorcę pożyczka (subwencja) może zostać umorzona do wysokości 75% wartości subwencji na koniec dwunastego miesiąca kalendarzowego (od dnia jej udzielenia). Możliwość umorzenia subwencji występuje w przypadku:

– kontynuowania przez przedsiębiorcę działalności w ciągu kolejnych 12 miesięcy od udzielenia subwencji – umorzenie pożyczki w wysokości 25%;

– wystąpienia w przedsiębiorstwie straty gotówkowej na sprzedaży – umorzenie pożyczki do wysokości 25% (w zależności od wysokości poniesionej straty);

– utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od udzielenia subwencji – umorzenie do wysokości 25%. Zmniejszenie zatrudnienia powoduje, że procent umorzenia subwencji jest odpowiednio niższy.

Część subwencji, która podlega zwrotowi, należy spłacić w 24 równych, miesięcznych ratach, począwszy od trzynastego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji.