Tax Alert – ZMIANY PODATKOWE ZWIĄZANE Z KOREKTĄ KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż przy okazji nowelizacji Ordynacji podatkowej, do której wprowadzono przepis o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika, dokonano także zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Polega ona na wykreśleniu z ustawy obecnego art. 15b, zgodnie z którym podatnicy mają obowiązek wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów niezapłaconych faktur, w stosunku do których przekroczono ustalone w ustawie okresy (w tym m.in. maksymalnie 60-dniowy termin płatności i 30-dniowe opóźnienie płatności).

Tym samym, od dnia 1 stycznia 2016 r., niezależnie od tego, jaki termin płatności ustaliły strony i kiedy nastąpiła płatność, zaksięgowane faktury będą mogły stanowić koszt podatkowy (o ile oczywiście będą spełniały warunki uznania ich za koszt uzyskania przychodów) na zasadach ogólnych, zgodnie z którymi, co do zasady, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych.

W odniesieniu do podatników, którzy zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, przed końcem 2015 roku dokonali zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (albo zwiększenia przychodów), nadal będą miały zastosowanie przepisy art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu dotychczasowym, sprzed nowelizacji, w tej części, która dotyczy możliwości zwiększenia kwoty kosztów podatkowych.

Wprowadzone zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (analogiczne przepisy dotyczą też ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), naszym zdaniem, należy ocenić bardzo pozytywnie, ze względu na liczne problemy, jakie stwarza w praktyce funkcjonowanie obecnej regulacji zawartej w art. 15b ustawy.

W razie pytań związanych z tematem alertu prosimy o kontakt

Piotr Korszla
(22) 205 22 07
piotr.korszla@ptpodatki.pl