TAX ALERT 15/2023 – WYROK TK – DEFINICJA BUDOWLI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI JEST NIEZGODNA Z KONSTYTUCJĄ

Informujemy, że dnia 4 lipca 2023 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją  definicji budowli dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości (art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych). Przepis ten, definiując budowlę, odsyła do definicji zawartych w prawie budowlanym, a w szczególności do pojęcia „obiekt budowlany”.

Trybunał uzasadnił rozstrzygnięcie tym, że treść definicji budowli budzi uzasadnione wątpliwości i w wielu sytuacjach nie pozwala podatnikom jednoznacznie ocenić, czy  konkretne składniki majątku rodzą obowiązek podatkowy w PoN. TK odniósł się także krytycznie do szerokiego odsyłania przez przepisy o PoN do przepisów prawa budowlanego.

Wyrok TK może zatem potencjalnie stanowić rewolucję w rozliczeniach podatku od nieruchomości, ponieważ konieczne będzie uchwalenie nowych przepisów definiujących budowlę. Kształt tych przepisów określi ustawodawca, biorąc pod uwagę stanowisko TK. Niemniej jednak, już teraz należy przeanalizować, czy w prowadzonych przez Państwa sprawach można wykorzystać prokonstytucyjną wykładnię obecnie obowiązujących przepisów.

Definicja budowli zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych od lat budzi kontrowersje. Sama konstrukcja definicji jest problematyczna z tego względu, że odsyła do definicji obiektu budowlanego, który jest z kolei definiowany jako m. in. budowla (tzw. „błędne koło”). W latach 2011 i 2017 TK wydał kluczowe wyroki interpretacyjne, które miały ułatwić ustalenie, które składniki majątku stanowią budowle. Wyroki te okazały się jednak niewystarczające dla wygaszenia sporów. Dodatkowo, w ostatnich latach pojawiły się liczne orzeczenia sądów administracyjnych, które wzbudziły dodatkowe kontrowersje. Jako przykłady mogą posłużyć m. in.  na przykład uchwała 7 sędziów NSA z 10 października 2022 r. (III FPS 2/22) odnosząca się do związku techniczno-użytkowego pomiędzy budowlą, a jej urządzeniami, i uchwała z dnia  29 września 2021 r. (III FPS 1/21), która wskazuje przesłanki, zgodnie z którymi silos ma być kwalifikowany jako budowla albo budynek.

Obecnie inicjatywa leży po stronie prawodawcy, który będzie musiał na nowo uregulować opodatkowanie budowli według ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w ciągu 18 miesięcy od publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw.  

***

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966

Piotr Nowosielski
Menedżer
piotr.nowosielski@ptpodatki.pl
+48 697 648 291