TAX ALERT 16/2023 – ODWOŁANIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO – WYBRANE SKUTKI PODATKOWE

Informujemy, iż z dniem 1 lipca br. przestał obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w Polsce w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony został rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i obowiązywał od dnia 16 maja 2022 r. W okresie jego obowiązywania podatnicy mogli korzystać z szeregu tymczasowych rozwiązań wprowadzonych w związku z obostrzeniami wywołanymi jego wprowadzeniem. W dniu zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego i niedługo po jego odwołaniu rozwiązania te przestaną obowiązywać.

Poniżej przedstawiamy kilka najistotniejszych zmian w prawie podatkowym związanych z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Raportowanie schematów podatkowych

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, bieg terminów na raportowanie schematów podatkowych innych niż transgraniczne (tzw. schematów podatkowych krajowych) został zawieszony do 30. dnia następującego po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z wirusem COVID-19. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza, że od 1 sierpnia 2023 r. termin raportowania krajowych schematów podatkowych wznowi bieg.

Certyfikaty rezydencji

W trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, certyfikaty rezydencji niezawierające okresu ważności, jeśli okres 12 miesięcy od daty ich wystawienia upływał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, mogły być uwzględnione przez polskiego płatnika przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu.

W związku z nowelizacją ustawy o CIT, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r., możliwość korzystania z kopii certyfikatów rezydencji pozostanie zachowana niezależnie od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza „białej listy” podatników VAT

Dokonanie płatności należności powyżej 15 tys. złotych na inny rachunek bankowy, niż zamieszczony w tzw. białej liście podatników VAT, skutkuje odpowiedzialnością nabywcy za zaległości kontrahenta w VAT i brakiem możliwości ujęcia takiego wydatku w kosztach uzyskania przychodu. Aby uniknąć tych sankcji, podatnik może złożyć zawiadomienie o dokonaniu takiej zapłaty do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego termin na złożenie zawiadomienia wydłużony był do 14 dni.

Z dniem 1 lipca 2023 r. podatnik ponownie będzie miał 7 dni na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT.

Termin na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów podatkowych

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego organy podatkowe miały 6 miesięcy na wydanie interpretacji indywidualnych. Termin ten obejmował wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych złożone i nierozpatrzone od dnia 31 marca 2020 r.

Termin na rozpatrzenie wniosków złożonych od dnia 1 lipca 2023 r. ponownie wynosi 3 miesiące.

Przedawnienie przestępstw i przestępstw skarbowych

Podczas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz w okresie 6 miesięcy po jego odwołaniu wstrzymany był bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

Wobec tego terminy przedawnienia będą biec ponownie od 2 stycznia 2024 r.

Opłata prolongacyjna

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego nie naliczano opłat prolongacyjnych od ulg płatniczych (m. in. rozłożenia podatku na raty i odroczenia terminy płatności). Warunkiem nienaliczania opłaty prolongacyjnej jest złożenie wniosku o udzielnie ulgi w okresie stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego oraz okresie 30 dni następującym po ich odwołaniu. Oznacza to, że:

  • w przypadku wniosków złożonych do 31 lipca 2023 r., opłata nie będzie naliczana, niezależnie od daty wydania decyzji i odwołania stanu zagrożenia epidemicznego;
  • w przypadku wniosków złożonych po 31 lipca 2023 r. opłata prolongacyjna będzie naliczana.

Ceny transferowe

W związku ze zniesieniem obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego przestaną obowiązywać ułatwienia w zakresie cen transferowych dotyczące:

  • zwolnienia z obowiązku posiadania przez podmiot powiązany oświadczenia o dokonaniu korekty cen transferowych, odnoszącego się do korekty za rok podatkowy lub w momencie, w którym na całym terytorium RP obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego. Zwracamy jednak uwagę, że w związku z nowelizacją przepisów ustawy o CIT, od 1 stycznia 2022 r. wystarczające jest posiadanie przez podmiot powiązany dowodu księgowego potwierdzającego dokonanie przez ten podmiot korekty cen transferowych;
  • możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji między podmiotami powiązanymi także w sytuacji, w której podmiot powiązany zobowiązany do jej sporządzenia odnotował spadek przychodów o co najmniej 50% w stosunku do roku bezpośrednio poprzedzającego;
  • rozszerzenia kręgu osób mających uprawnienie do podpisania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – wraz ze zniesieniem stanu zagrożenia uprawnionym do podpisania oświadczenia będzie jedynie kierownik jednostki. W tym zakresie zwracamy jednak uwagę, że od 1 stycznia 2022 r. nie jest wymagane odrębne oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zamiast tego, oświadczenie o sporządzeniu tej dokumentacji zawarte jest w ramach informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P).

Podatnicy mogą korzystać z powyższych ułatwień sporządzając dokumentację cen transferowych do końca 2023 r. (pod warunkiem, że rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym). W przypadku roku podatkowego innego niż kalendarzowy, podatnicy powinni każdorazowo przeanalizować ramy czasowe stosowania ułatwień związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego.

***

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966

Piotr Nowosielski
Menedżer
piotr.nowosielski@ptpodatki.pl
+48 697 648 291