TAX ALERT 17/2017 – ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ELEMENTÓW DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH GOTOWE DO PODPISU

W dniu 8 września 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano ostateczne wersje rozporządzeń w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (link) i fizycznych (link). Rozporządzenia te stanowią doprecyzowanie regulacji zawartych odpowiednio w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązkowych elementów dokumentacji lokalnych i grupowych, a także sposobu przeprowadzania analiz porównawczych.

Najistotniejsze zmiany w stosunku do pierwotnych wersji rozporządzeń dotyczą następujących obszarów:

zmiany generalne – wprowadzenie obowiązku zawarcia informacji na temat łańcucha wartości dodanej w dokumentacji lokalnej (opis działań podejmowanych przez strony w ramach łańcucha wartości dodanej) i grupowej (do opisu przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych dodane zostały informacje dotyczące istotnych, tj. stanowiących ponad 5% przychodów grupy, łańcuchów wartości dodanej);

w dokumentacji lokalnej – doprecyzowanie zakresu oczekiwanych danych w zakresie rozliczeń finansowych (zrezygnowano z prezentowania podatkowych skutków transakcji dla danego okresu; wartości mają być ustalane na podstawie wystawionych i otrzymanych faktur i przekazanych oraz otrzymanych płatności) oraz występujących powiązań (należy wskazywać rodzaj powiązań na początek lub koniec roku podatkowego). Ponadto poszerzono zakres informacji prezentowanych w ramach analizy funkcjonalnej (m.in. o informacje na temat sprawowanej kontroli oraz posiadania zdolności finansowych do ponoszenia ryzyka, czy też na temat podmiotów posiadających tytuł prawny, angażujących kapitał ludzki w zarządzanie lub kontrolę oraz finansujących opracowanie lub ulepszenie wartości niematerialnych);

w dokumentacji grupowej – rozszerzenie katalogu rodzajów transakcji, które mogą zostać objęte opisem polityki cen transferowych (wcześniejsza wersja rozporządzeń ustanawiała katalog zamknięty, który nie przewidywał możliwości opisania polityki cen transferowych przykładowo dla transakcji towarowych) oraz rozszerzenie opisów wartości niematerialnych (m.in. o informacje na temat strategii grupy względem wartości niematerialnych, największych pod względem liczby zatrudnianych osób ośrodków B+R oraz podmiotów zarządzającymi projektami B+R, a także nazwy podmiotów będących właścicielami prawnymi oraz zarządzającymi tymi prawami);

w analizach porównawczych – zmiana istotnej części opisu elementów analiz porównawczych, przy czym zmiany w dużej mierze mają charakter doprecyzowujący i dostosowujący do możliwości przeprowadzania analiz porównawczych w różnych scenariuszach/metodach. Wcześniejsze brzmienie rozporządzeń nie uwzględniało bowiem możliwości pominięcia wymienionych elementów analiz porównawczych, nawet gdyby było to uzasadnione/konieczne dla danej metody, co w konsekwencji pozbawiałoby możliwości przeprowadzania analiz w innych scenariuszach.

W przypadku zainteresowania bardziej szczegółowym komentarzem prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22

Piotr Kiciński
piotr.kicinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 19

Katarzyna Durmaj
katarzyna.durmaj@ptpodatki.pl
(22) 205 22 56