Tax Alert – WYROK TSUE DOTYCZĄCY SPÓŁEK KOMANDYTOWO-AKCYJNYCH

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z dnia 22 kwietnia 2015 roku (w sprawie C-357/13, Drukarnia Multipress), szczególnie istotny, ponieważ dotyczy on polskiego podatnika, a w którym Trybunał orzekł, że:

  • spółkę komandytowo-akcyjną (SKA) prawa polskiego uznaje się za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy Rady 2008/7/WE dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, nawet jeżeli jedynie część jej kapitału i członków może spełniać przesłanki przewidziane w Dyrektywie.

Wyrok ten ma znaczenie dla tych SKA, do których wnoszone były określone rodzaje wkładów niepieniężnych, bądź gdy w wyniku wniesienia wkładu powstawało tzw. agio.

Istota sporu wynikała z faktu, iż SKA są spółkami osobowymi, które mają jednak szereg cech spółek kapitałowych, w tym występuje w nich kapitał zakładowy.

Wniesienie wkładu do spółki kapitałowej (podobnie jak w przypadku wkładu do spółki osobowej) jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), jednak w przypadku wkładu do spółki kapitałowej podstawą opodatkowania jest wartość o jaką podwyższany jest kapitał zakładowy, w związku z czym ewentualna nadwyżka wnoszonych wkładów nad wartością nominalną obejmowanych udziałów/akcji (agio) nie podlega opodatkowaniu PCC.

Ponadto, nie podlega PCC wniesienie do spółek kapitałowych w zamian za ich akcje/udziały:

  • przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki kapitałowej;
  • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej (o ile spełnione zostaną dodatkowe warunki).

W tej sytuacji, korzystny dla podatników wyrok TSUE otwiera drogę do odzyskania:

  • całości PCC – w przypadku aportu do SKA przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
  • części PCC – w przypadku agio, tj. PCC zapłaconego od różnicy pomiędzy wartością wnoszonego do SKA aportu, a wysokością podwyższanego kapitału zakładowego SKA.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt.

Andrzej Paczuski
(22) 205 22 06
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl

Patrycja Lutak
(22) 205 22 03