TAX ALERT 19/2017 – USŁUGĘ UDZIELENIA LICENCJI MOŻNA ROZLICZYĆ JEDNORAZOWO

Kwestia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu udzielenia licencji od dłuższego czasu budzi kontrowersje. W zależności od stanu faktycznego, podatnicy mają wątpliwości, czy świadczenie takie stanowi usługę ciągłą, a jeżeli nie, to czy obowiązek podatkowy powstaje z datą udzielenia licencji czy też po upływie okresu, na który zostaje ona udzielona. W wyroku z 5 września 2017 r. (sygn. I FSK 2319/15) Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do tej właśnie kwestii.

Sprawa dotyczyła spółki, która dokonuje sprzedaży autorskiej licencji na oprogramowanie komputerowe, za którą następuje jednorazowa zapłata. Świadczona przez wnioskodawcę usługa polega na wykonaniu prac konfiguracyjnych i przeniesieniu prawa do licencji. W trakcie okresu, na który została udzielona licencja, nie są świadczone inne usługi na rzecz nabywcy licencji. Spółka wystawia fakturę, na której jako datę wykonania usługi podaje datę zakończenia prac konfiguracyjnych. Płatność za usługę następuje jednorazowo.

W ocenie wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wykonania usługi, rozumianą jako moment, w którym zakończono wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności umożliwiających klientowi korzystanie z aplikacji. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał to stanowisko za nieprawidłowe. Interpretacja indywidualna została jednak uchylona przez WSA w Krakowie, a następnie przez NSA.

Z ustnego uzasadnienia wyroku NSA wynika, że jego zdaniem usługa sprzedaży licencji ma charakter jednorazowy. Nie spełnia więc przesłanek uznania jej za usługę ciągłą, a w konsekwencji obowiązek podatkowy udzielenia licencji powstaje na zasadach ogólnych (zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT), czyli z chwilą wykonania usługi, rozumianą jako moment zakończenia wszelkich prac wdrożeniowych, umożliwiających klientowi korzystanie z licencji.

Orzeczenie NSA może mieć istotne znaczenie dla podmiotów z branży IT, jak również dla nabywców licencji, zwłaszcza w przypadku, gdy nabycie jest dokonywane w ramach importu usług. Należy jednak pamiętać, że moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku tego rodzaju świadczeń jest uzależniony od zakresu świadczonych usług, który może być różny w zależności od stanu faktycznego.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Adam Hellwig
adam.hellwig@ptpodatki.pl
(32) 732 33 43

Grzegorz Keler
grzegorz.keler@ptpodatki.pl
(32) 732 33 56