Tax Alert – ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH KOREKTY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż Rząd planuje w najbliższym czasie przyjęcie i przesłanie do Sejmu projektu nowelizacji m.in. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują żadnych regulacji, które odnosiłyby się do konieczności dokonania korekty w następstwie wystawienia faktury korygującej albo otrzymania takiej faktury od kontrahenta. Niemniej jednak organy podatkowe stoją na stanowisku, że jeżeli korekta nie jest następstwem późniejszych okoliczności, które zaszły po wystawieniu faktury, ale dotyczy okoliczności związanych ściśle z pierwotną fakturą, to korekta ta nie powoduje zmiany daty powstania przychodu lub kosztu, a wpływa jedynie na ich pierwotnie ustaloną wysokość. W konsekwencji podatnik zobowiązany jest dokonać korekty przychodu i kosztu z datą wsteczną. Kwestia ta była przedmiotem licznych sporów z organami podatkowymi.

Nowe przepisy, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku i będą miały zastosowanie także do korekty przychodów i kosztów, uzyskanych i poniesionych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, mają obecne kontrowersje przeciąć.

Zgodnie z nimi, w przypadku, gdy faktura pierwotna będzie prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze, a faktura korygująca zostanie wystawiona w następstwie zdarzeń późniejszych, jak np. udzielenie rabatu, to będzie ona rozliczana na bieżąco. W przypadku jednak, gdyby faktura pierwotna od początku błędnie dokumentowała stan faktyczny, korekta będzie musiała odnosić się do okresu minionego, czyli w zależności od sytuacji, daty wystąpienia przychodu należnego, bądź też daty poniesienia kosztu.

Przepisy dopuszczać mają zarówno korekty skutkujące obniżeniem podstawy opodatkowania, jak i korekty, w wyniku których podstawa opodatkowania wzrośnie.

W sytuacji, gdy w bieżącym okresie rozliczeniowym podatnik nie będzie osiągał ani przychodów, ani kosztów podatkowych (lub koszty byłby mniejsze od kwoty korekty zmniejszającej), będzie zobowiązany do zwiększenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody lub odpowiednio zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt.

Piotr Korszla
(22) 205 22 07
piotr.korszla@ptpodatki.pl