TAX ALERT 21/2018 – WYROBY ZAWIERAJĄCE ALKOHOL SKAŻONY OBJĘTE SYSTEMEM MONITOROWANIA (SENT)

Dzienniku Ustaw z dnia 24 lipca 2018 r. (poz. 1427) opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (dalej: Rozporządzenie). Rozporządzenie to, wydane na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy SENT1, rozszerza ustawowy katalog towarów, których przewóz został objęty systemem monitorowania drogowego o następujące towary:

• Zawierające w swym składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości skażony mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium, lub mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, Iub alkoholem izopropylowym, jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.

Oznacza to, że zgłoszeniu podlegać będą towary zawierające powyżej 50% obj. alkoholu etylowego skażonego wskazanymi skażalnikami:
o w ilościach wymaganych przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pochodzenia wyrobu, lub
o w ilościach wymienionych w krajowym rozporządzeniu2, lub
o w ilościach innych niż wymagane ww. przepisami.

Będą to więc towary zawierające alkohol:
o prawidłowo skażony (dla potrzeb zwolnienia od podatku akcyzowego) oraz
o skażony w ilościach niespełniających wymogów prawa w zakresie zwolnienia od akcyzy.

W tym miejscu należy przypomnieć, że monitorowaniu podlegają również towary zawierające w swym składzie alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93, jednak obowiązek ten wynika z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy SENT.

• Objęte pozycjami Nomenklatury Scalonej:
o 4813 – bibułka papierosowa, z wyłączeniem bibułki papierosowej w książeczkach lub tutkach;
o 5910 – taśma formująca
jeżeli towary objęte tymi pozycjami mogą być stosowane do maszynowej produkcji
papierosów i masa brutto przesyłki tych towarów przekracza 10 kg;

Przewóz wskazanych wyżej towarów nie będzie podlegał obowiązkowi monitorowania, jeżeli:
• Zostały objęte procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania,
wywozu albo powrotnym wywozem
lub
• Są przewożone przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu ustawy
Prawo pocztowe – w przypadku towarów objętych pozycjami CN 4813 i 5910,
• Są przewożone w opakowaniach jednostkowych o objętości nie większej niż 1,5 litra
– w przypadku towarów zawierających alkohol etylowy.

Obowiązek zgłoszenia w SENT nowych kategorii towarów wymienionych powyżej wejdzie w życie po
upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia Rozporządzenia w Dzienniku Ustaw tj. od dnia 25 września
2018 r.

Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem, monitorowaniu w dalszym ciągu podlegać będą towary
objęte tym obowiązkiem na podstawie przepisów poprzedniego rozporządzenia3, a więc objęte
pozycjami Nomenklatury Scalonej (CN) od 1507 do 1517, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny
płynnej.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Bartosz Bołtromiuk
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37