TAX ALERT 24/2018 – PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA STOSOWANIA NOWYCH REGULACJI ORAZ…

PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA STOSOWANIA NOWYCH REGULACJI ORAZ PRZESYŁANIA ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ WNIOSKÓW, OŚWIADCZEŃ I ZGŁOSZEŃ – ZMIANY W ZASADACH POBORU I DOCHODZENIA ZWROTU NADPŁACONEGO PODATKU U ŹRÓDŁA

Informujemy, że Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekty rozporządzeń w sprawach wyłączenia lub ograniczenia stosowania nowych zasad poboru podatku „u źródła” oraz przesyłania za pomocą środków elektronicznych wniosku o zwrot nadpłaconego podatku, oświadczenia emitenta (obligacji) o dochowaniu należytej staranności, oświadczenia płatnika o posiadaniu dokumentów wymaganych przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku oraz zgłoszeń w podatkach dochodowych [dalej: Projekty].

Projekty rozporządzeń zakładają w szczególności:

1. Wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [dalej: Ustawa CIT] i art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [dalej: Ustawa PIT] (tj. przepisów obligujących płatników do poboru podatku u źródła w przypadku przekroczenia przy dokonywaniu wypłat na rzecz jednego podmiotu progu 2 mln złotych), jeżeli zostaną spełnione warunki do niepobrania podatku, zastosowania niższej stawki podatku lub zwolnienia, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, wśród których wskazać należy:

  • wyłączenie do dnia 30 czerwca 2019 r. obowiązku poboru podatku, po przekroczeniu limitu, w przypadku dokonywania wypłat należności (innych niż: za użytkowanie urządzenia przemysłowego, z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi, uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej), w tym dywidend i innych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych na rzecz podatników (nierezydentów) mających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, jeżeli istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu tych podatników;
  • wyłączenie do dnia 30 czerwca 2019 r. obowiązku poboru podatku po przekroczeniu limitu w przypadku dokonywania wypłat należności z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych wypłacanych na rzecz polskich rezydentów podatkowych;
  • ograniczenie obowiązku poboru podatku po przekroczeniu limitu (również po upływnie ww. terminów wyłączenia stosowania limitu) w ten sposób, że limit 2 mln złotych będzie liczony odrębnie dla: 1) należności wypłacanych od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych; oraz 2) pozostałych należności z tytułów wskazanych odpowiednio w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 Ustawy CIT oraz art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a Ustawy PIT.

2. Konieczność przesyłania wniosków, oświadczeń płatników, oświadczeń emitentów oraz zgłoszeń za pomocą oprogramowania interfejsowego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Finansów (na obecny moment ww. oprogramowanie nie jest dostępne).

3. Obowiązek podpisywania wniosków, oświadczeń płatników, oświadczeń emitentów oraz zgłoszeń za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Rozporządzenia, o których mowa w Projektach, zgodnie z ich założeniami, mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06

Piotr Korszla
piotr.korszla@ptpodatki.pl
(22) 205 22 07