Tax Alert 27/2015 – ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI URZĘDÓW SKARBOWYCH

Z dniem 1 stycznia 2016 roku planowane jest wprowadzenie zmian właściwość tzw. dużych urzędów skarbowych, zgodnie z którymi Naczelnikowi Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie podlegać będą, bez względu na adres siedziby:

  • podatkowe grupy kapitałowe i spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe;
  • banki państwowe i banki w formie spółek akcyjnych;
  • zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji;
  • jednostki działające na podstawie ustaw o obrocie instrumentami finansowymi, o funduszach inwestycyjnych i o funduszach emerytalnych;
    podatnicy i płatnicy, których przychody netto osiągnęły równowartość co najmniej 50 mln euro (zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej).

Dla podatników i płatników, których przychody netto osiągnęły równowartość co najmniej 3 mln euro i nie przekroczyły równowartości 50 mln euro, właściwymi będą naczelnicy pozostałych dużych urzędów skarbowych. Ich terytorialny zasięg działania w niektórych przypadkach ma ulec jednak także zmianie. Naczelnicy tych urzędów będą również właściwi dla oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych oraz banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (niezależnie od wartości osiąganych przez te podmioty przychodów).

W razie pytań związanych z tematem alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

Maciej Grochulski
(22) 205 22 08
maciej.grochulski@ptpodatki.pl