TAX ALERT 31/2017 – WYROK TK W SPRAWIE BUDYNKÓW TRAKTOWANYCH JAKO BUDOWLE

W wyroku interpretacyjnym wydanym 13 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny (SK 48/15) potwierdził, że przepisy art. 1a ust. 1 pkt 2 i art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (UPOL), interpretowane w ten sposób, że obiekt budowlany, spełniający wszystkie cechy budynku, jest uznawany za budowlę w oparciu o inne kryteria (np. wyposażenie i funkcje), są niezgodne z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych wywodzoną z art. 84 w związku z art. 217, w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrok jest niezmiernie istotny w przypadku tych obiektów, które z jednej strony spełniają definicję budynku (czyli są trwale związane z gruntem, posiadają fundament, dach i są wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych), a z drugiej bywają przez niektóre organy podatkowe traktowane jako budowle. Taka klasyfikacja może wiązać się z drastycznie wyższą podstawą opodatkowania. Chodzi m.in. o stacje transformatorowe, transformatory kontenerowe, inne kontenery związane z gruntem, stacje redukcyjno-pomiarowe, obiekty, w obrębie których znajdują się urządzenia (budynki „wypełnione” budowlami), elektrownie, pompownie.

Wyrok Trybunału został wydany w wyniku złożenia skargi konstytucyjnej po zakończeniu na poziomie NSA postępowań dotyczących obiektów kontenerowych (kontenery telekomunikacyjne). Orzecznictwo w podobnych sprawach przyjmowało, że oceniając charakter obiektu na gruncie UPOL należy mieć na względzie m.in. przeznaczenie i funkcje obiektu. Tymczasem, zdaniem Trybunału, UPOL w definicji budynku nie zawiera takich kryteriów, od których byłoby uzależnione uznanie obiektów za budynki. Nie można więc uznać, że obiekt, który spełnia definicję budynku, ale pełni specyficzne funkcje albo zawiera określone wyposażenie, jest uznawany za budowlę. Brak jest ku temu podstaw prawnych. Trybunał podkreślił, że „W żadnym wypadku argumentacja funkcjonalna, w tym celowościowa, nie może – w świetle wymogów wynikających z art. 84 w związku z art. 217 Konstytucji – służyć zwiększeniu powinności obarczających jednostki. Władztwo daninowe przysługujące państwu jest bowiem równoważone w aspekcie formalnym co najmniej przez nałożenie na prawodawcę obowiązku jasnego formułowania stanowionych przez niego w tym zakresie regulacji.

Zapraszamy do kontaktu, szczególnie w sytuacjach, w których toczy się albo toczyło się w Państwa firmie postępowanie podatkowe lub sądowoadministracyjne dotyczące kwestii poruszanych w wyroku Trybunału.

KONTAKT

Adam Hellwig
adam.hellwig@ptpodatki.pl
(32) 732 33 43