Tax Alert 36/2019

ROZPOCZĄŁ SIĘ BIEG TERMINU DO WZNAWIANIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH, W KTÓRYCH WYKORZYSTANO MATERIAŁY Z INNYCH POSTĘPOWAŃ, NA BAZIE WYROKU TSUE WS. GLENCORE

W nawiązaniu do naszych wcześniejszych alertów (vide TA 31/2019 oraz TA 33/2019) uprzejmie informujemy, że 16 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został wreszcie opublikowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczący węgierskiej spółki Glencore Agriculture Hungary Kft. (sygn. C-189/18). Tym samym rozpoczął się bieg miesięcznego  terminu na złożenie wniosku o wznowienie postępowania w  sprawach, w których wykorzystano materiały z innych postępowań, opierając na nich istotne ustalenia decyzji, do których strona nie miała dostępu lub był on ograniczony.  Termin ten mija 16 stycznia 2020 r.

  • W szczególności wniosek o wznowienie może okazać się zasadny, jeżeli na sentencję decyzji określającej zobowiązanie podatkowe miały wpływ ustalenia poczynione w ramach postępowania karnego prowadzonego w sprawie kontrahenta podatnika. Ma to często miejsce w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług (VAT), w których zarzuca się podatnikom, iż np. towar nabyty od dostawy był wcześniej przedmiotem obrotu w ramach tzw. karuzeli podatkowej. Częstą praktyką w takich przypadkach jest wybiórcze włączanie do materiału dowodowego danej sprawy podatkowej materiałów z postępowań karnych lub podatkowych dotyczących innych podmiotów. Podatnik zostaje pozbawiony w tych sytuacjach faktycznie prawa do obrony z uwagi na brak możliwości weryfikacji informacji zawartych w takich dokumentach.
  • Natomiast w tych przypadkach, w których postępowanie podatkowe jest jeszcze w toku, można, powołując się na wyrok TSUE, wnioskować do organu prowadzącego postępowanie o udostępnienie materiałów z postępowań wobec innych podmiotów, jeżeli są one wykorzystywane przez organ (włączenie ich in extenso do akt sprawy). Odmawiając takiego dostępu lub ograniczając zakres udostępnianych materiałów organ naraża się na zarzut naruszenia przepisów postępowania, co może później doprowadzić do uchylenia decyzji przez organ odwoławczy lub sąd administracyjny.

Należy zwrócić uwagę, że wznowienie postępowania podatkowego może skutkować również zawieszeniem postępowania karnego-skarbowego, jeżeli takie się toczy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z powyższym tematem, uprzejmie prosimy o kontakt.

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(022) 205 22 08

Adam Hellwig
adam.hellwig@ptpodatki.pl
(32) 732 33 43

Bartosz Bołtromiuk
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37