TAX ALERT 7/2019 – NOTA PODATKOWA DO E-SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – NOWE OBOWIĄZKI

W związku z nowelizacją ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości [dalej: UoR], od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe podmiotów prowadzących księgi rachunkowe (czyli tzw. pełną księgowość) muszą być przygotowywane w formie elektronicznej, zgodnie ze strukturą logiczną i formatem szczegółowo określonymi przez Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z opublikowaną przez Ministerstwo Finansów strukturą logiczną sprawozdań finansowych, w części sprawozdania finansowego zatytułowanej „dodatkowe informacje i objaśnienia”, wskazując różnice pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wynik podatkowy) a wynikiem finansowym (wynik księgowy), należy obowiązkowo wskazać podstawę prawną dla wartości większych bądź równych 20 tys. zł., tj. wskazać przynajmniej numer odpowiedniego artykułu z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie którego dokonano klasyfikacji danego przychodu lub kosztu dla celów podatkowych odmiennie niż dla celów księgowych.

Należy zauważyć, że przepisy UoR (w tym załącznik nr 1 do tej ustawy), określające zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, nie nakładają obowiązku wskazywania podstawy prawnej dla poszczególnych różnic między wynikiem księgowym a podatkowym.

W konsekwencji należy uznać, że poprzez określenie przez Ministerstwo Finansów takiej a nie innej struktury logicznej sprawozdań finansowych, doszło do nałożenia na podatników nowych obowiązków sprawozdawczych, nie wynikających z przepisów UoR ani, tym bardziej, z przepisów podatkowych.

Dodatkowo, wątpliwości może budzić również sposób w jaki należy rozumieć próg wartości (20 tys. zł), ponieważ nie jest jasne czy wartość ta powinna być odnoszona do zbiorczej kategorii kosztu / grupy kosztów czy też do pojedynczych pozycji kosztowych.

Jakkolwiek można zasadnie kwestionować nałożenie dodatkowego obowiązku sprawozdawczego w powyższy sposób, to należy jednak pamiętać, że brak wskazania podstawy prawnej dla różnic między wynikiem księgowym a podatkowym uniemożliwia w praktyce złożenie sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej (mówiąc obrazowo, system „nie przyjmie” takiego dokumentu).

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06

Piotr Korszla
piotr.korszla@ptpodatki.pl
(22) 205 22 07